dcsimg

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SLUŽBY "Rezervuj a vyzdvihni"

§ 1 Všeobecné ustanovenia
1. Spoločnosť HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., IČO: 35 838 949, so sídlom Galvaniho 9, Bratislava, PSČ 821 04, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo 26847/B (ďalej len "Poskytovateľ") prevádzkuje na internete na adrese www.hornbach.sk (ďalej len "Webové stránky") okrem iného aj službu "Rezervuj a vyzdvihni" (nižšie § 2).
2. Poskytovateľ poskytuje všetky plnenia v súvislosti s používaním služby výlučne na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP"). VOP v znení, ktoré je aktuálne vždy k okamihu rezervácie, platia pre všetkých užívateľov, ktorí službu používajú (ďalej len "Zákazník").
3. Zaslaním elektronickej rezervácie súhlasí Zákazník s výhradnou platnosťou týchto VOP pre rezerváciu. Všeobecné obchodné podmienky Zákazníka sú týmto výslovne vylúčené.
4. Poskytovateľ nezaručuje pre bezplatné používanie služby istú dostupnosť jeho Webových stránok.
5. Poskytovateľ môže kedykoľvek obmedziť alebo upraviť prístup k službám. Deje sa tak obzvlášť, keď to vyžaduje bezpečnosť prevádzky siete, zachovanie integrity siete (zabránenie závažným poruchám siete), softvér alebo uchovávaných dát.
6. Chyby pri zadávaní cien do systému sú vyhradené, platí cena výrobku Poskytovateľa na príslušnej predajni. Ceny tovaru uvedené na Webových stránkach Poskytovateľa sú orientačné a Zákazník nemá právny nárok na požadovanie ceny uvedenej v systéme Rezervuj a vyzdvihni.
7. Jazykom zmluvy je slovenčina.

§ 2 Služba „Rezervuj a vyzdvihni“
1. Funkcia
Pomocou služby "Rezervuj a vyzdvihni" si môže Zákazník rezervovať online tovar na kúpu v prevádzkarni Hornbachu. Za tým účelom si Zákazník vyberie požadovaný výrobok z výrobkov, ktoré sú k dispozícii pre rezerváciu online, a požadovanú prevádzkareň pre jeho vyzdvihnutie a čas vyzdvihnutia. Poskytovateľ po dokončení rezervácie zo strany Zákazníka potvrdí emailom obsah rezervácie. Výrobky budú následne pripravené pre zákazníka ku kúpe na výdaji tovaru vo vybranej prevádzkárni od požadovaného termínu ich vyzdvihnutia po dobu 3 dní.
2. Uzatvorenie zmluvy
Kúpna zmluva na tovar nie je uzatvorená prostredníctvom online rezervácie výrobkov na Webových stránkach Prevádzkovateľa. K uzavretiu kúpnej zmluvy na tovar dochádza až vo vybranej prevádzke Hornbachu v rámci zaplatenia rezervovaného tovaru na Zákazníckom servise a vyzdvihnutie tovaru na výdaji tovaru. Na kúpnu zmluvu sa použijú všeobecné obchodné podmienky príslušnej prevádzkarne Hornbachu.
3. Možnosti platby
U služby "Rezervuj a vyzdvihni" nie je možné zaplatiť tovar cez Webové stránky. K zaplateniu tovaru Zákazníkom dochádza v ním vybranej prevádzkárni Hornbachu platobnými prostriedkami, ktoré sú v nej pri vyzdvihnutí tovaru akceptované.
4. Zrušenie rezervácie
Zákazník môže vykonanú rezerváciu kedykoľvek zrušiť. Zrušenie sa vykonáva oznámením o zrušení rezervácie na pri rezervovaní Zákazníkom vybranej prevádzkárni Hornbachu. Kontaktné údaje prevádzkarne budú Zákazníkovi oznámené v potvrdzujúcom emaile Poskytovateľa. Zrušenie je pre Zákazníka, až na náklady komunikácie za účelom zrušenia rezervácie, bezplatné.

§ 3 Vyššia moc
1. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nasledujúce meškanie s prípravou tovaru. To platí aj vtedy, keď tieto skutočnosti nastanú u zákonných zástupcov, osôb podieľajúcich sa na plnení alebo dodávateľov Poskytovateľa: Okolnosti vyššej moci, ako aj iné pre Poskytovateľa nepredvídateľné, neodvrátiteľné a Poskytovateľom nezavinené mimoriadne udalosti, ktoré nastanú až po rezervácii alebo zostanú Poskytovateľovi bez zavinenia neznáme. Ďalej štrajky, požiare, povodne, štrajky zamestnancov, poruchy prevádzky, zmenené úradné povolenia alebo legislatíva a úradné nariadenia, ktoré nie sú pripísateľné prevádzkovému riziku.
2. Poskytovateľ je v prípadoch § 3 bodu 1 oprávnený odsunúť plnenia o dobu prekážky zvýšenú o primeraný čas na prípravu. Ak potvrdí Poskytovateľ Zákazníkovi v tomto zmysle neakceptovateľné sťaženie plnenia, je Poskytovateľ aj Zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy, príp. zrušiť rezerváciu. Z toho sú vyňaté okolnosti, ktoré viedli k iba dočasnému a preto prijateľnému meškaniu s plnením. Zákonné práva Zákazníka tým zostávajú nedotknuté.

§ 4 Registrácia
1. Využitie služby "Rezervuj a vyzdvihni" je možné len po uvedení údajov zo strany Zákazníka, ktoré sú pre službu relevantné (Registrácia).
2. K registrácii sú oprávnené len plnoleté a k právnym úkonom plne spôsobilé fyzické a právnické osoby.
3. Zákazník zaručuje, že ním uvedené údaje sú pravdivé, správne a úplné. Zákazník sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o zmenách uvedených údajov. Kolónky označené ako povinné kolónky musia byť vyplnené, aby mohla Rezervácia pokračovať. Najmä je potrebné uviesť aktuálnu emailovú adresu, ktorá je skutočne priradená Zákazníkovi a ktorú Zákazník pravidelne vyberá.

§ 5 Zodpovednosť a záruka
1. Zodpovednosť Poskytovateľa za jeho službu "Rezervuj a vyzdvihni" sa riadi platnými právnymi predpismi.
2. Zodpovednosť a záruka za Tovar, ktorý bol na základe rezervácie pripravený Poskytovateľom pre Zákazníka na kúpu v prevádzkarni, sa riadia kúpnou zmluvou na základe všeobecných obchodných podmienok danej prevádzkarne Poskytovateľa.

§ 6 Výhrada vlastníctva
Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny vlastníctvom Poskytovateľa.

§ 7 Ochrana osobných údajov
1. Osobné údaje budú Poskytovateľom získavané, spracovávané a uchovávané výlučne podľa zákonných ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov.
2. Zákazník vykonaním Registrácie udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytnutých podľa týchto alebo v súvislosti s týmito VOP Poskytovateľovi ako správcovi za podmienok a na účely špecifikované v vyhlásení Poskytovateľa o ochrane osobných údajov, najmä za účelom identifikácie Zákazníka a realizácie rezervácie a následnej kúpy Tovaru a ďalej pre marketingové účely vrátane šírenia obchodných oznámení elektronickými prostriedkami v súlade s § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách. Zákazník vykonaním Registrácie ďalej v súlade s uvedenými právnymi predpismi udeľuje Poskytovateľovi súhlas s odovzdaním osobných údajov za podmienok špecifikovaných v vyhlásení Poskytovateľa o ochrane osobných údajov, ako aj s poverením tretej osoby ako spracovateľa osobných údajov.
3. Ďalšie informácie k ochrane údajov získate v prehlásení Poskytovateľa o ochrane osobných údajov.

§ 8 Ostatné
Pre platnosť týchto VOP, ako aj právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom platí výlučne právo Slovenskej republiky s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. so sídlom Galvaniho 9, Bratislava, PSČ 821 04, IČO: 35 838 949, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26847/B

kontaktné údaje:
HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r. o.
Administratívna budova A1, Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Tel .: +420 225 356 000
Fax: +420 225 356 970
E-mail: info_cz@hornbach.com

Moja predajňa

 Hornbach Bratislava

Galvaniho 9

82104 Bratislava 2

Tel.: +421-2-487 09 000

Otváracia doba:
Po–Pia: 07:00–21:00 hod.
So–Ne: 08:00–21:00 hod.