Nákupný zoznam 0 Košík 0

Covid-19 Info - Ak ste v deň dodania v karanténe, je vašou povinnosťou informovať dopravcu. Dohodnite sa s doručovateľom na inom možnom termíne doručenia. Vodič má právo odmietnuť doručenie tovaru do miest, kde by sa cítil ohrozený na zdraví.

Tlač
verfuegbar
Penetračný Epoxy náter Den Braven 4+0,4 kg Vergrößern
Penetračný Epoxy náter Den Braven 4+0,4 kg

Penetračný Epoxy náter Den Braven 4+0,4 kg

Art. 6830814
 • Použitie: Interiér, Exteriér
 • Vhodné podklady: Betón, Omietky, Muriva, Sadrokartónové dosky
Viac informácií o výrobku  

Informácie o výrobku

Dvojzložkový penetračný epoxidový náter na úpravu podkladov pred aplikáciou Podlahového epoxy náteru alebo Kamenného koberca Perfectstone. Zjednocuje kvalitu povrchu, Zvyšuje mechanické vlastnosti, predlžuje životnosť následných náterov a pod.

 • . .
 • . .
 • . .
 • . .
 • . .
Signálne slovo Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia (H vety) (H225) Veľmi horľavá kvapalina a pary., (H226) Horľavá kvapalina a pary., (H304) Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest., (H315) Dráždi kožu., (H314) Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí., (H317) Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., (H319) Spôsobuje vážne podráždenie očí., (H336) Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., (H335) Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest., (H373) Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Bezpečnostné odporúčanie (P vety) (P101) Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., (P102) Uchovávajte mimo dosahu detí., (P210) Uchovávajte mimo dosahu tepla/horúcich povrchov/iskier/otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite., (P261) Zabráňte vdychovaniu pár., (P280) Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., (P302+P352) PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., (P305+P351+P338) PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní., (P233) Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., (P273) Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., (P301+P330+P331) PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie., (P304+P340) PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať., (P313) Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., (P501) Zneškodnite obsah/nádobu na vhodnom zbernom mieste odpadov.
Doplnkové znaky nebezpečenstva (EUH vety) (EUH205) Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Druh Penetračný náter
Obsah 4,4 kg
Použitie Interiér, Exteriér
Oblasť použitia Stavebníctvo
Vhodné podklady Betón, Omietky, Muriva, Sadrokartónové dosky
Vlastnosť podkladu Suché, Čisté, Bez prachu
Doba schnutia cca 1 440 min
Teplota spracovania 15 °C - 25 °C
Vlastnosti Zlepšuje priľnavosť, Znižuje nasiakavosť
Farebné označenie dodávateľa Transparentný
EAN 8595100143976 Info Odlišné čísla EAN závisia na dodávateľovi popr. výrobcovi. Všetky tu uvedené čísla EAN sa vzťahujú k rovnakému výrobku.
Ďalšie produkty tejto série
Tento tovar by Vás tiež mohol zaujímať:
Ospravedlňujeme sa! Tento tovar už bohužiaľ nie je k dispozícii.
Nemožno kúpiť online
V súčasnej dobe sa nedá kúpiť online Oznámiť dostupnosť mailom   Budeme vás informovať.
Kúpiť online Prepravné náklady {{amount.formattedDeliveryCosts}} Dodanie do {{availabilityData.deliveryTime}}
Nemožno rezervovať
V súčasnej dobe nie je možné rezervovať
Rezervovať v predajniInfo {{availabilityData.marketStockName}} K vyzdvihnutiu {{availabilityData.pickupTime}}
Rezervovať v predajni

Tovar vám bude rezervovaný a pripravený k výdaju vo vami vybranej predajni. Tovar zaplatíte pri vyzdvihnutí.

Pridať na zoznam Na zoznam Porovnať K porovnaniu

Otázky k e-shopu

02/999 929 92 Po - Pia 8:00 - 17:00
 • Overené zákazníkmi - Heureka certifikát
  HORNBACH získal vďaka spokojnosti overených zákazníkov prestížny certifikát Overené zákazníkmi.

 • Ruku na to Garancia trvale najnižšej ceny.
  Ruku na to!
  Garancia trvale najnižšej ceny - Ruku na to!

  Ak by ste u konkurencie našli identický druh tovaru za výhodnejšiu cenu, znížime vám cenu na úroveň konkurencie - za upozornenie vám poskytneme ďalšiu zľavu vo výške 10 %.

 • Bezpečnosť dát Ochrana údajov v HORNBACHU
  Istota je istota!
  Ochrana údajov v HORNBACHU - Istota je istota!

  Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá. Preto si HORNBACH stanovil dobrovoľne zásady, ktoré presahujú požiadavky zákonných ustanovení na ochranu údajov.

 • Záruka vrátenia peňazí 28 dní právo na vrátenie tovaru
  tiež v predajni!
  Právo na vrátenie tovaru do 28 dní tiež v predajni

  Rozhodli ste sa inak? Tovar vezmeme späť. U nás môžete objednaný tovar do 28 dní po jeho obdržaní vrátiť! Samozrejme, tiež vo vašej predajni!

hore
 
 

HORNBACH používa Cookies. Pokiaľ si ďalej budete prezerať naše stránky, súhlasíte s využívaním Cookies. Dozvedieť sa viac

x