VOP

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Doba čítania: 68 min.
Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Tu nájdete všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod HORNBACH Baumarkt SK Spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. pre internetový obchod, Stav: 19. 1. 2022

1. Rozsah platnosti Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti HORNBACH BAUMARKT SK spol. s r.o. pre internetový obchod

a) Tieto všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod (ďalej len „VOP“) spoločnosti HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 9, Bratislava, PSČ 821 04, IČO: 35 838 949, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 26847/B, oddiel Sro, (ďalej len „HORNBACH “alebo „predávajúci“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy (ďalej aj len „zmluva“) uzavretej medzi spoločnosťou HORNBACH (predávajúci) a jej zmluvnými partnermi (kupujúci), ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode HORNBACH na internetovej stránke https://www.hornbach.sk/ (ďalej len „internetový obchod“).

b) Zmluvným partnerom spoločnosti HORNBACH môže byť tak buď spotrebiteľ alebo podnikateľ (spotrebiteľ a podnikateľ ďalej len „zmluvný partner“ alebo „zákazník“).

c) Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení z kúpnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou HORNBACH nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania(ďalej len „spotrebiteľ“).

d) Podnikateľom je každá fyzická osoba alebo právnická osoba (napríklad obchodná spoločnosť) (ďalej len „osoba“), ktorá vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť sústavnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Pre účely týchto VOP sa za podnikateľa považuje taká osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy so spoločnosťou HORNBACH koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti uvedenej v prvej a druhej vete tohoto odseku d) (ďalej len „podnikateľ“). Predpokladá sa, že ak zmluvný partner v objednávke uvedie svoje IČO, resp. DIČ, koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a platia pre neho ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na podnikateľov.

e) Tieto VOP platia pre všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu s výnimkou, ak spoločnosť HORNBACH a zákazník uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si výslovne dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, v takom prípade majú dohodnuté podmienky prednosť pred týmito VOP. Výslovný súhlas spoločnosti HORNBACH s podmienkami zmluvného partnera sa vyžaduje vždy, a to aj v prípade, ak spoločnosť HORNBACH bola oboznámená s podmienkami zmluvného partnera a prijala bez výhrad jeho platbu.

f) Zaškrtnutím políčka (pred odoslaním objednávky) vľavo vedľa vyhlásenia „Oboznámil som sa so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy. Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy som vzal/a na vedomie. Zmluvný partner potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s VOP, ktorých súčasťou sú oznámenia predávajúceho pred uzavretím zmluvy, uvedené v článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy) týchto VOP, a síce v ich znení platnom a účinnom v okamihu takéhoto potvrdenia.

2. Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho:

HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.
Galvaniho 9, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
(ďalej len „sídlo“ alebo „adresa“)
IČO 35 838 949,
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 26847/B, oddiel Sro
DIČ.: 2020262684
IČ DPH: SK 2020262684
Telefónne číslo: +421 299 992 992
E-mailová adresa: onlineshop@hornbach.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk,
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

3. Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy

Nasledujúce oznámenia predávajúceho sú určené v plnom rozsahu tým zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi. Pre zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, platia oznámenia spoločnosti HORNBACH uvedené v tomto článku 3, písmená a) až k).

Týmto spoločnosť HORNBACH oznamuje, že:

a) Označenie tovaru a služieb ponúkaných spoločnosťou HORNBACH v internetovom obchode HORNBACH a popis ich hlavných vlastností je k dispozícií na katalógovej stránke internetového obchodu predávajúceho po otvorení („rozkliknutí“) príslušného okna predmetného tovaru alebo služby.

b) Ceny tovarov a služieb, ponúkané spoločnosťou HORNBACH v internetovom obchode HORNBACH sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Jednotlivé ceny však nezahŕňajú náklady na dodanie, dopravu, poštovné a iné náklady alebo poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od spôsobu dodania a poskytovateľa dopravy tovaru ako aj od spôsobu platby dopravného a týchto nákladov. Bližšie informácie sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke internetového obchodu predávajúceho. Ceny taktiež nezahŕňajú náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie (viď odsek j) nižšie).

c) Ako zmluvne dohodnutá cena platí cena v okamihu odoslania objednávky zákazníkom (porovnaj Článok 6 (Objednávka, uzatvorenie zmluvy) týchto VOP).

d) Zákazník má možnosť uhradiť cenu za tovary a služby objednané v internetovom obchode spoločnosti HORNBACH nasledujúcimi spôsobmi (platobné metódy):

(i) platba v predajni;
(ii) platba platobnou kartou;
(iii) bežným alebo rýchlym bankovým prevodom;
(iv) prostredníctvom služby PayPal.

e) Konkrétne podmienky použitia vyššie uvedených platobných metód sú podrobnejšie opísané na adrese https://www.hornbach.sk/.

f) Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovary a služby objednané v internetovom obchode spoločnosti HORNBACH pred odoslaním tovaru alebo prijatím služby zákazníkom, najneskôr však pri prevzatí tovaru (ak nie je ďalej v týchto VOP uvedené inak).

g) Konkrétne podmienky rôznych spôsobov dopravy a informácie o jednotlivých poskytovateľoch dopravy sú podrobnejšie uvedené na adrese https://www.hornbach.sk/.

h) Zákazník hradí poplatky za dopravu v závislosti od typu dopravy.

i) Nároky zákazníka z vád tovaru, zo záruky a podmienky ich uplatňovania sú bližšie popísané v článku 11 (Práva z vadného plnenia, záruka, zodpovednosť) týchto VOP a v prípade spotrebiteľov v Reklamačnom poriadku, ktorý nájdete na adrese www.hornbach.sk.

j) Pri využití prostriedkov diaľkovej komunikácie (napríklad pripojenie k internetu, telefónne poplatky) platia tarify a podmienky poskytovateľov týchto služieb pre zákazníkov, spoločnosť HORNBACH neúčtuje žiadne dodatočné náklady za využitie telekomunikačných prostriedkov pri využití služieb internetového obchodu HORNBACH.

k) Odoslaním objednávky v internetovom obchode spoločnosti HORNBACH dáva zákazník spoločnosti HORNBACH záväznú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy; pred odoslaním objednávky má zákazník možnosť svoju objednávku skontrolovať a opraviť, prípadne zmeniť (viď článok 6 (Objednávka, uzatvorenie zmluvy) týchto VOP).

l) Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, a to v lehote 14 dní (ďalej len „lehota na odstúpenie od zmluvy“). Lehota na odstúpenie od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru (spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy). Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

(i) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
(ii) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
(iii) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“), ktoré je nutné doručiť na adresu spoločnosti HORNBACH uvedenú v článku 2 (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) týchto VOP. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na internetových stránkach spoločnosti HORNBACH, ktorého vzor na stiahnutie sa nachádza na adrese www.hornbach.sk

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej v tomto odseku l) vyššie.

m) Nižšie uvedené odseky n) až y) sa vzťahujú len na prípady odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom v súlade so zákonným právom na odstúpenie od zmluvy uvedenom v odseku l) článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy) týchto VOP.

n) Pokiaľ spotrebiteľ uzavrel so spoločnosťou HORNBACH zmluvu o poskytovaní služieb, začne spoločnosť HORNBACH s plnením zmluvy počas lehoty na odstúpenie od zmluvy len na výslovnú žiadosť (s výslovnými súhlasom) spotrebiteľa. Spotrebiteľ doručí takúto žiadosť spoločnosti HORNBACH na adresu sídla alebo na jej e-mailovú adresu uvedené v článku 2 (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) týchto VOP.

o) Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom, ktorej je:

(i) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
(ii) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
(iii) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. tovar upravený na mieru);
(iv) predaj tovaru podliehajúcemu rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze ako aj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
(v) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;
(vi) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
(vii) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
(viii) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
(ix) preprava tovaru, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, ak HORNBACH ponúka tieto služby;
(x) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Spoločnosť HORNBACH zdôrazňuje, že v prípade dodania digitálneho obsahu dodávaného online nie je možné od zmluvy odstúpiť.

p) V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu v predajni HORNBACH alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

q) V prípade odstúpenia od zmluvy, pri ktorom je tovar zaslaný späť s využitím etikety na vrátenie tovaru ako balík, znáša spoločnosť HORNBACH náklady spojené s jeho zaslaním. Spotrebiteľ v takomto prípade použije ten istý druh dopravy, ktorým mu bol tovar doručený. Zákazník pri vrátení tovaru vždy použije dopravcu alebo poskytovateľa poštovných a zasielateľských služieb, ktorý mu tento tovar na základe jeho objednávky doručil. V prípade, že spotrebiteľ využije iný spôsob vrátenia tovaru alebo iného dopravcu či poskytovateľa, než ako je napísané v tomto odseku q) vyššie, sám znáša dodatočné náklady spojené so zaslaním alebo vrátení tovaru (viď odsek x) článku 3 nižšie).

r) V prípade odstúpenia od zmluvy týkajúceho sa tovaru na paletách (čiže tovaru, ktorý s ohľadom na svoju povahu nemôže byť vrátený obvyklou poštovou prepravou) znáša spoločnosť HORNBACH náklady spojené so zaslaním tovaru na paletách späť, pokiaľ si zákazník spätné zaslanie pred jeho uskutočnením odsúhlasí so zákazníckym centrom spoločnosťou HORNBACH. Spoločnosť HORNBACH po odsúhlasení objedná prepravu tovaru na paletách a zabezpečí jeho vyzdvihnutie priamo u zákazníka. Pokiaľ si spotrebiteľ sám zaistí prepravu a vrátenie tovaru na paletách bez toho, aby to vopred odsúhlasil so spoločnosťou HORNBACH, znáša náklady spojené so spätným zaslaním alebo vrátením tovaru na paletách spotrebiteľ sám.

s) Vrátenie tovaru prebieha jeho zaslaním na adresu určenú predávajúcim na vrátenie tovaru. Táto adresa je uvedená na etikete pre vrátenie tovaru. Etiketu spotrebiteľ nalepí na zásielku. Pokiaľ k zásielke nie je priložená etiketa na vrátenie tovaru, kontaktuje spotrebiteľ Zákaznícke centrum HORNBACH na emailovej adrese onlineshop@hornbach.sk alebo na telefónnom čísle +421 299 992 992. Zákaznícke centrum spotrebiteľovi zašle etiketu na adresu uvedenú v objednávke alebo na ním uvedený email.

t) Spotrebiteľ je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť vcelku, t. j. vrátane akéhokoľvek dodaného príslušenstva, akejkoľvek dokumentácie, čistý, nepoškodený a podľa možnosti vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ho prevzal.

u) V prípade odstúpenia od zmluvy zodpovedá spotrebiteľ spoločnosti HORNBACH za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

v) V prípade odstúpenia od zmluvy o službách, s plnením ktorej spoločnosť HORNBACH na výslovnú žiadosť spotrebiteľa alebo s jeho súhlasom začala pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ povinný uhradiť spoločnosti HORNBACH pomernú časť ceny za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy spoločnosti HORNBACH.

w) V prípade odstúpenia od zmluvy je spoločnosť HORNBACH povinná spotrebiteľovi vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Spoločnosť HORNBACH je povinná prijaté platby vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, s výhradou uvedenou v odseku y) tohto článku nižšie. Spoločnosť HORNBACH vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa s predávajúcim nedohodnú inak a spotrebiteľovi nebudú účtované v tejto súvislosti ďalšie poplatky.

x) V prípade, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou HORNBACH, má pri odstúpení od zmluvy nárok len na vrátenie nákladov dodania tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu bežnému spôsobu doručenia ponúkaného spoločnosťou HORNBACH, dodatočné náklady predstavujúce rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou HORNBACH, znáša spotrebiteľ sám.

y) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, HORNBACH nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Toto neplatí, ak si HORNBACH vyzdvihne tovar priamo u spotrebiteľa prostredníctvom ním poverenej osoby.

z) Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou na nápravu (zaslanú na adresu sídla alebo e-mailovú adresu uvedenú v článku 2 (Kontaktné informácie, adresa sídla) týchto VOP. Ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci HORNBACH vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov“) a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom, bližšie informácie nájdete na adrese www.hornbach.sk.

4. Rozhodné právo, jazyk zmluvy, jurisdikcia

a) Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj „Obchodný zákonník“) v prípade zákazníkov – podnikateľov, a v prípade zákazníkov – spotrebiteľov sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej aj „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku v platnom znení (ďalej aj „zákon o predaji na diaľku“). Uplatnenie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru publikovaného v oznámení Federálneho Ministerstva Zahraničných vecí č. 160/1991 (CISG) je vylúčené z týchto VOP.

b) Zmluvným jazykom je slovenčina.

c) Súdna príslušnosť pre akýkoľvek spor vzniknutý zo zmluvných vzťahov uzatvorených na základe týchto VOP sa riadi podľa príslušných slovenských právnych predpisov.

d) Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 ( http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Spotrebiteľ taktiež môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu riešenia sporov online, zriadenú Európskou Komisiou, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Predpoklady objednávania a registrácie, účet neregistrovaného zákazníka, zákaznícky účet

a) Objednávka dodania tovaru môže byť odoslaná buď prostredníctvom jednorazového účtu neregistrovaného zákazníka alebo prostredníctvom trvalého užívateľského účtu zákazníka (spoločne ďalej len „registrácia“). Registrovať sa môžu len zákazníci právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sú plnoleté a spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu.

b) Na registráciu je potrebná e-mailová adresa zákazníka.

c) Ak si zákazník založí trvalý užívateľský účet (ďalej len „zákaznícky účet“), obdrží prostredníctvom e-mailovej správy na ním uvedenú e-mailovú adresu odkaz, na ktorý musí kliknúť pre ukončenie procesu registrácie, týmto úkonom svoju registráciu potvrdí.

d) Ak si zákazník založí zákaznícky účet, zvolí si pri registrácií vlastné heslo, ktorým sa v bude môcť prihlasovať v internetovom obchode spoločnosti HORNBACH. Zákazník je zodpovedný za uchovávanie svojho hesla v tajnosti a za to, že ho neposkytne tretej osobe. Ak má zákazník pochybnosti o tom, či sa jeho heslo nestalo známym tretím osobám, je povinný informovať o tej skutočnosti spoločnosť HORNBACH a svoje heslo bezodkladne zmeniť.

e) Po založení zákazníckeho účtu je možné využívať s ním spojené funkcie v rozsahu, v ktorom sú aktuálne poskytované spoločnosťou HORNBACH; upozorňujeme však, že založením zákazníckeho účtu nevzniká nárok na doplnkové služby, ktoré sú poskytované v rámci jednotlivých vernostných programov, vyžadujúcich osobitnú registráciu. Zákazník môže kedykoľvek požiadať predávajúceho na kontaktných údajoch uvedených v článku 2. (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) o vymazanie svojich zákazníckych údajov a/alebo svojho zákazníckeho účtu, v takom prípade jeho funkcie nie je možné ďalej využívať.

f) Jednou z aktuálnych funkcií zákazníckeho účtu je od 01.02.2022 automatická účasť všetkých nákupov realizovaných u spoločnosti HORNBACH, ktoré sú na zákazníckom účte zaevidované, na predĺženej záruke trvalo nízkych cien u cenách tejto spoločnosti. Informácie o tejto záruke a podmienky pre uplatnenie tejto záruky sú uvedené tu: www.hornbach.sk/ptnc. Ak dôjde v spoločnosti HORNBACH v 30 kalendárnych dňoch od nákupu konkrétneho tovaru od tejto spoločnosti ku zľave tohto tovaru, bude na účet zákazníka pripísaný kredit na ďalší nákup vo výške rozdielu medzi pôvodnou cenou zaplatenou za tento tovar a cenou tovaru po zľave. Tento kredit je časovo obmedzený, zákazník si ho môže aktivovať najviac do 6 mesiacov od ponuky kreditu a následne vyčerpať do 6 mesiacov od aktivácie.

6. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

a) Zákazník môže odoslaním objednávky (vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho) zaslať záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru alebo služieb, uvedených v objednávke a vybratých zákazníkom z katalógu produktov prezentovanom v internetovom obchode spoločnosti HORNBACH („objednávka“).

b) V tejto súvislosti si môže zákazník najprv vybrať jednotlivé tovary kliknutím na tlačidlo „kúpiť online“. Ďalší proces objednávky prebieha zadaním požadovaných údajov v rámci procesu objednania. Objednávka môže byť odoslaná len po vyplnení všetkých povinných polí a po potvrdení tlačidla naľavo vedľa vyhlásenia s textom ktorý je súčasťou kúpnej zmluvy. Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy som vzal/a na vedomie. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo s textom „dokončiť a zaplatiť“ a proces objednávania je tým ukončený.

c) Pred odoslaním objednávky má zákazník možnosť si svoju objednávku skontrolovať, či nespravil chybu pri zadávaní objednávky a opraviť ju kliknutím na odkaz „zmeniť“ pripojený k príslušným údajom.

d) Po kliknutí na tlačidlo „dokončiť a zaplatiť“ obdrží zákazník na svoju e-mailovú adresu automatické potvrdenie o doručení objednávky do elektronického systému spoločnosti HORNBACH („potvrdenie o prijatí objednávky“), ktoré ešte nepredstavuje uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom.

e) K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde v závislosti od platobnej metódy zvolenej zákazníkom:

(i) Platobná metóda platba v predajni, PayPal alebo bežný a rýchly prevod.Pokiaľ si zákazník zvolí platobnú metódu platba v predajni, PayPal alebo bežný a rýchly prevod, potvrdenie o prijatí objednávky predstavuje akceptáciu ponuky vo forme objednávky zákazníka spoločnosťou HORNBACH. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky zákazníkovi.
(ii) Platobná metóda platba kartou Pri platbe platobnou kartou potvrdenie o prijatí objednávky nepredstavuje ešte akceptáciu ponuky. Ponuka je akceptovaná spoločnosťou HORNBACH (kúpna zmluvy je uzavretá) až okamihom, keď spoločnosť HORNBACH po preverení dostupnosti tovaru potvrdí odoslanie tovaru prostredníctvom emailovej správy o odoslaní tovaru. V opačnom prípade k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde, zákazník nie je svojou objednávkou naďalej viazaný a suma rezervovaná na platobnej karte bude uvoľnená v súlade s podmienkami príslušných poskytovateľov platobných služieb.

f) Kúpnou zmluvou sa spoločnosť HORNBACH zaväzuje zákazníkovi odovzdať zakúpený tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a zákazník sa zaväzuje uhradiť spoločnosti HORNBACH cenu za tovar a tovar prevziať.

7. Ceny, platba, faktúra

a) Všetky ceny sú uvedené v eurách (EUR) a sú uvedené vrátane DPH.

b) Platba môže byť realizovaná platbou v predajni, platobnou kartou, bežným či rýchlym prevodom alebo prostredníctvom PayPal, ak je pre aktuálnu objednávku príslušná platobná metóda k dispozícii. Ak si zákazník zvolil spôsob platby vopred prevodom na účet, lehota splatnosti kúpnej ceny je 15 kalendárnych dní od potvrdenia prijatia objednávky, po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávka automaticky stornovaná z dôvodu nezaplatenia kúpnej ceny. V prípade, ak má zákazník záujem o dodanie tovaru z internetového obchodu predávajúceho, je potrebné tento tovar znovu objednať.

c) V prípade platby platobnou kartou je čiastka odpočítaná najskôr pri odoslaní tovaru, pri bežnom a rýchlom bankovom prevode a PayPal bezprostredne po uskutočnení prevodu. Pri platbe v predajni je tovar odoslaný po zaplatení.

d) Zákazník zaplatením ceny tovaru súhlasí so zasielaním faktúr spoločnosťou HORNBACH elektronicky. Faktúra bude odoslaná až s expedíciou poslednej zásielky.

8. Výhrada vlastníckeho práva

a) U zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, si spoločnosť HORNBACH vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom zmluvy až do úplného zaplatenia ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy.

b) Pre zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, platí nasledujúce:

(i) Zaslaný tovar (ďalej len „tovar s výhradou vlastníckeho práva“) zostáva vo vlastníctve spoločnosti HORNBACH až do okamihu úplného zaplatenia ceny ako aj všetkých existujúcich alebo budúcich pohľadávok, ktoré má aktuálne alebo do budúcnosti spoločnosť HORNBACH voči zákazníkovi.
(ii) Zákazník je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníckeho práva s riadnou starostlivosťou a poistiť ho na svoje náklady dostatočne pre prípad poškodenia ohňom, vodou, krádežou, ako aj proti ostatným poistným rizikám vo výške hodnoty nového tovaru. Ak sú nutné údržbové a inšpekčné práce, je zákazník povinný ich vykonať včas a na vlastné náklady.

9. Dodanie, miesto plnenia

a) Spoločnosť HORNBACH si splní svoju povinnosť dodať tovar zákazníkovi tak, že spoločnosť HORNBACH zákazníkovi umožní disponovať s tovarom na mieste dodania a zákazníka o tom včas informuje.

b) Dodanie tovaru sa uskutoční na dodacej adrese v Slovenskej republike, ktorú zákazník, ktorý je spotrebiteľom uviedol („miesto dodania“).

c) Ak spoločnosť HORNBACH tovar odošle, odovzdáva spoločnosť HORNBACH tovar zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom v okamihu, keď prepravca odovzdá tovar zákazníkovi na mieste dodania. Tovar je doručovaný za prvé dvere/bránu miesta dodania určeného zákazníkom pod podmienkou, že miesto dodania umožňuje manipuláciu nízkozdvižným vozíkom. V opačnom prípade je miestom prevzatia tovaru hrana vozidla (hydraulické čelo) dopravcu, ktorého spoločnosť HORNBACH poverila prepravou tovaru.

d) Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia kvality predaného tovaru prechádza na zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, prevzatím tovaru. Pokiaľ mal zákazník prevziať tovar od dopravcu, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru na zákazníka prevzatím tovaru na mieste dodania ním určenom.

e) Ak je zákazník podnikateľom, je ako miesto dodania tovaru alebo miesto plnenia služieb a prípadných nárokov z náhradného / dodatočného plnenia dohodnuté sídlo spoločnosti HORNBACH, ak sa spoločnosť HORNBACH a zákazník nedohodnú inak.

f) Ak spoločnosť HORNBACH tovar odošle, spoločnosť HORNBACH uskutoční dodanie tovaru zákazníkovi, ktorý je podnikateľom, odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu tovaru pre zákazníka a umožní zákazníkovi uplatniť si voči dopravcovi práva z prepravnej zmluvy.

g) Nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia kvality predaného tovaru prechádza v prípade zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, prevzatím tovaru zákazníkom, alebo osobou oprávnenou na prevzatie. V prípade kúpy s následným zaslaním tovaru prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo náhodnej zhoršenie kvality predaného tovaru na zákazníka už odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu.

h) Dodanie tovaru prebieha prostredníctvom poštových alebo zasielateľských služieb použitím vozidiel vybavených hydraulickým čelom s nízkozdvižným vozíkom. Na dodanie tovaru sa spravidla nepoužíva vozidlo s hydraulickým ramenom.

V prípade vyzdvihnutia alebo doručenia objednávky, ktorá bola uhradená vopred, môže spoločnosť HORNBACH alebo zmluvný prepravca požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas) za účelom identifikácie prijímateľa zásielky a zaznamenania údajov. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže spoločnosť HORNBACH alebo zmluvný prepravca odmietnuť vydať zásielku.

Spôsob dodania závisí od objednaného tovaru a je ponúkaný spoločnosťou HORNBACH pred uzavretím zmluvy.

Doba dodania tovaru je individuálna a je uvedená pri jednotlivých tovarových položkách v internetovom obchode predávajúceho. V prípade ak sú predmetom jednej objednávky tovary s rôznym údajom o dobe dodania, pre všetky tovarové položky doručované jednou zásielkou platí údaj o najdlhšej dobe dodania. Uvedená doba dodania tovaru začína plynúť:

(i) v prípade platby v predajni, PayPal alebo bežným či rýchlym bankovým prevodom prvý pracovný deň po tom, čo spoločnosť HORNBACH obdrží platbu
(ii) v prípade ostatných platobných metód prvý pracovný deň po obdržaní objednávky

i) Doručenie tovaru prevádzkovateľom poštových služieb prebieha od pondelka do piatku okrem štátom uznaných štátnych sviatkov. Doručenie dodávok tovaru zasielateľskou spoločnosťou prebieha v pracovných dňoch od pondelka do piatku, okrem štátom uznaných štátnych sviatkov v bežnom čase pre vybraného dopravcu spoločnosti HORNBACH.

10. Škody spôsobené pri doprave

a) Zákazník, ktorý je podnikateľom, je povinný spolu s prepravcom bezprostredne pri prevzatí dodaného tovaru skontrolovať stav zásielky. Zjavné, zvonka viditeľné škody spôsobené pri preprave si zákazník musí pri prevzatí tovaru nechať potvrdiť dopravcovi. Zákonné práva a povinnosti zákazníka tým nie sú dotknuté.

b) Za účelom kontroly stavu zásielku odporúčame zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi, spolu s prepravcom bezprostredne pri prevzatí dodaného tovaru skontrolovať stav zásielky pred prepravcom. Zákonné práva a povinnosti zákazníka tým nie sú dotknuté.

11. Práva z vadného plnenia, záruka, zodpovednosť

a) Práva zákazníkov v prípade vadného plnenia a práva vyplývajúce zo záruky sa v prípade zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi riadia Reklamačným poriadkom spoločnosti HORNBACH a príslušnými právnymi predpismi slovenského práva (najmä ustanovenia § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku). V prípade zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, sa uplatňujú príslušné ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Reklamačný poriadok nájdete na adrese www.hornbach.sk.

b) Zodpovednosť spoločnosti HORNBACH voči zákazníkom sa riadi príslušnými právnymi predpismi.

12. Odstúpenie od zmluvy

a) Právo zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, na odstúpenie od zmluvy sa spravuje podľa ustanovení článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy), odsek l) až y) týchto VOP a príslušnými zákonnými ustanoveniami.

b) Zákazníci, ktorí sú podnikateľmi, majú právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré im umožňujú príslušné právne predpisy. Právo na vrátenie tovaru poskytované spoločnosťou HORNBACH uvedené v článku 13. VOP tým nie je dotknuté.

c) Spoločnosť HORNBACH je oprávnená odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania svojich zásob tovaru alebo z dôvodu jeho nedostupnosti.

13. Právo na vrátenie tovaru poskytované spoločnosťou HORNBACH

a) Spoločnosť HORNBACH ponúka každému zákazníkovi (aj zákazníkovi, ktorý je podnikateľom) takmer pre každý tovar právo na vrátenie tovaru počas lehoty 28 dní (ďalej len „právo na vrátenie tovaru“). Zákazník, môže tak aj po uplynutí 14 dňovej zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar zaslať späť spoločnosti HORNBACH v lehote predĺženej o nastávajúcich ďalších 14 dní alebo tovar vrátiť do niektorej z predajní HORNBACH v Slovenskej republike, pokiaľ

(i) tovar je nepoužitý a nepoškodený a
(ii) je tovar vrátený kompletný a v originálnom balení spolu s dodacím listom, a (iii) pre tovar nie je vylúčené právo na odstúpenie od zmluvy podľa článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy) odsek o), písm.
(iii) až (x) týchto VOP.

b) Zákazník, ktorý je podnikateľom, môže právo na vrátenie tovaru využiť za rovnakých podmienok, ako sa uvádza v odseku a) vyššie tohto článku 13.

c) Pri práve na vrátenie tovaru sa uplatnia pravidlá uvedené článku 3 (Oznámenie predávajúceho pred uzatvorením zmluvy), v odsekoch l) až y) týchto VOP týkajúcich sa odstúpenia od zmluvy. Rovnaké pravidlá sa vzťahujú aj na vrátenie tovaru zákazníkmi, ktorí sú podnikateľmi.

d) Ďalšie práva zákazníka, ako napríklad práva z vadného plnenia alebo práva na odstúpenie od zmluvy tým nie sú dotknuté.

14. Kódexy správania

a) Ochrana osobných údajov. Spoločnosť HORNBACH zaobchádza s údajmi zákazníkov zodpovedne. Preto je spoločnosť HORNBACH v zaobchádzaní s údajmi získanými online viazaná vlastnými dobrovoľnými zásadami ochrany osobných údajov. Ďalšie informácie k téme ochrany osobných údajov (bez ohľadu na kódexy správania) sú uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete na adrese www.hornbach.sk.

b) Dlhodobá garancia najnižšej ceny. Spoločnosť HORNBACH ponúka svojim zákazníkom v rámci svojej filozofie dlhodobú garanciu najnižších cien. Bližšie informácie nájdete na adrese www.hornbach.sk.

15. Rezervácia a vyzdvihnutie

a) Prostredníctvom služby "rezervácia a vyzdvihnutie" v internetovom obchode spoločnosti HORNBACH si môže zákazník zarezervovať tovar v niektorej z predajní HORNBACH. Pre využitie tejto služby zadá zákazník vybraný tovar, zvolenú predajňu pre vyzdvihnutie a vyberie termín jeho vyzdvihnutia (najneskôr 21 dní od odoslania rezervácie). Tovar bude následne pripravený pre zákazníka na vyzdvihnutie vo vybranej predajni HORNBACH v zvolenom termíne. Ak si zákazník nevyzdvihne tovar ani v dodatočnej lehote 3 kalendárnych dní po márnom uplynutí tohto termínu, nebude už možné rezervovaný tovar vyzdvihnúť a v prípade záujmu zákazníka je potrebná nová rezervácia.

b) Zarezervovaním tovaru na vyzdvihnutie v predajni nedôjde prostredníctvom webovej stránky internetového obchodu HORNBACH k uzavretiu kúpnej zmluvy na tovar. Kúpna zmluva je uzavretá až vo vybranej predajni HORNBACH pri prevzatí tovaru a zaplatení ceny tovaru zákazníkom.

c) V prípade služby "rezervácia a vyzdvihnutie" nie je možné uhradiť tovar prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti HORNBACH. Úhradu tovaru možno vykonať len v zákazníkom vybranej predajni HORNBACH pri vyzdvihnutí tovaru a platobnými metódami, ktoré predajňa akceptuje.

16. HORNBACH aplikace a HORNBACH e-účtenka

1. "HORNBACH aplikácia"

a) Užívateľ sa zaväzuje nepoužívať "HORNBACH aplikáciu" (ďalej len " softvér") k rasistickým, diskriminačným, pornografickým, mládež ohrozujúcim, politicky extrémnym alebo inak nelegálnym účelom, alebo na účely porušujúce právne predpisy alebo nariadenia orgánov verejnej moci.

b) Užívateľ sa zaväzuje nenahrávať do softvéru fotografie, ktoré obsahujú osobné údaje. To znamená akékoľvek informácie, ktoré sa vzťahujú k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou sa rozumie taká osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä s odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov charakteristických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby. Príkladom sú v tomto prípade fotografie, ktoré znázorňujú osoby alebo obsahy dokumentov s informáciami o osobe.

2. HORNBACH e-účtenka

a) "HORNBACH e-účtenka" je službou spoločnosti HORNBACH, ktorá je k dispozícii všetkým zákazníkom, ktorí si na hornbach.sk zaregistrovali zákaznícky účet HORNBACH (ďalej len "užívateľ") podľa nasledujúcich ustanovení.

b) Pokladničný doklad za nákup v slovenskej kamennej predajni HORNBACH možno nahrať do zákazníckeho účtu ako HORNBACH e-účtenku až jeden rok spätne (od dátumu kúpy uvedeného na účtenke).

c) Užívateľ je oprávnený nahrať do svojho zákazníckeho účtu iba účtenky z vlastných nákupov, ďalej nákupov, ktoré pre neho realizovali tretie osoby, a z nákupov, ktoré realizovali osoby žijúce s ním v jednej domácnosti.

d) Uloženie HORNBACH e-účtenky v zákazníckom účte pod "Moje účtenky" sa realizuje zaznamenaním čiarového kódu, uvedeného na papierovom pokladničnom doklade, skenujúcou funkciou aplikácie HORNBACH, alebo zadaním číselného kódu do príslušného poľa v zákazníckom účte HORNBACH a zadaním celkovej sumy (celkovej čiastky z účtenky).

e) Užívateľ môže kedykoľvek sám vymazať jednotlivé HORNBACH e-účtenky zo zákazníckeho účtu HORNBACH. Vymazaním zákazníckeho účtu (porov. Kapitolu 5. týchto VOP) sa vymažú aj všetky v ňom nahrané HORNBACH e-účtenky.

f) HORNBACH e-účtenka nie je daňovým dokladom. HORNBACH nezodpovedá za možnú ujmu v prípade, že si užívateľ neuschová originálny doklad o kúpe.

g) HORNBACH si vyhradzuje možnosť modifikovať, pozastaviť alebo ukončiť systém HORNBACH e-účteniek. O takomto kroku budú užívatelia včas - spravidla tri mesiace vopred - informovaní e-mailom.

h) Nárok na trvalé zobrazovanie HORNBACH e-účtenky v HORNBACH zákazníckom účte nie je daný.

17. Informácie k elektronickej evidencii tržieb

Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov je podnikateľ je povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v systéme e-kasa prostredníctvom pokladnice e-kasa klient bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Ak podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať tržbu v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici.

Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient.

18. Záverečné ustanovenia

a) Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči zmluvnému partnerovi uzavretím kúpnej zmluvy. Tieto VOP sú platné a účinné od 19. 1. 2022. Platne uzavretá kúpna zmluva sa spravuje VOP platnými v čase jej uzavretia. Predávajúci oznamuje zmeny VOP na svojej internetovej stránke https://www.hornbach.sk/.

b) Tieto VOP sú k dispozícii na adrese sídla spoločnosti HORNBACH, v predajniach HORNBACH a elektronicky na adrese https://www.hornbach.sk/.

c) Objednávky v internetovom obchode spoločnosti HORNBACH môžu byť prijímané 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Stav všeobecných obchodných podmienok: 19. 1. 2022

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI HORNBACH pre predajne - BAUMARKT SK SPOL. S R.O., STAV: 1. 3. 2023

1. Úvodné ustanovenia

Všetky ponuky spoločnosti HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., IČO 35 838 949, so sídlom Galvaniho 9, Bratislava 821 04, (ďalej ako„HORNBACH") a všetky objednávky tovaru od zákazníkov, podmienky dopravy a montážneho servisu (zameranie a montáž) sú predmetom týchto VOP. Potvrdenie zákazky od zákazníka za strany HORNBACH spolu s VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zákazky, predstavujú ucelenú kúpnu zmluvu medzi spoločnosťou HORNBACH a zákazníkom. Zákazník svojím podpisom na zákazke uznáva platnosť a záväznosť týchto VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zákazky.

2. Kúpna cena, spôsob platby

Kúpna cena, resp. záloha na kúpnu cenu za tovar, ktorý je predmetom zákazky, sa platí v hotovosti v pokladní HORNBACH alebo bankovým prevodom na účet HORNBACH v lehote splatnosti určenej spoločnosťou HORNBACH (kúpna cena, resp. záloha na kúpnu cenu tovaru sa považuje za zaplatenú až momentom pripísania platby na bankový účet HORNBACH). Záväzok HORNBACH objednať tovar na objednávku vznikne len v prípade úplného zaplatenia kúpnej ceny resp. zálohy na kúpnu cenu (termín dodania tovaru sa automaticky predlžuje o lehotu do pripísania platby na bankový účet HORNBACH).

3. Dodacia lehota a lehota na vyzdvihnutie tovaru

Dodacie podmienky sa dohodnú individuálne pre každú zákazku v závislosti od dostupnosti objednaného tovaru na sklade HORNBACH resp. v závislosti od dodacích lehôt obchodných dodávateľov HORNBACH. Dodacia lehota objednaného tovaru je uvedená v kalendárnych týždňoch a označuje predpokladaný termín dodania tovaru na predajňu HORNBACH (nie na miesto dodania v prípade dohodnutej dopravy). čas dodania tovaru sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov vyššej moci (skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné, pričom majú vplyv na včasné vyhotovenie alebo dodanie objednaného tovaru napr.: štrajky, opatrenia orgánov verejnej moci napr. z dôvodu pandémie, núdzového stavu, mimoriadnej situácie, prírodné živly a katastrofy). Pokiaľ' sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie spoločnosti HORNBACH nemožným, jeho povinnosť dodať tovar zákazníkovi zaniká, pokiaľ' sa stane jej plnenie splniteľným len pri zvýšených hospodárskych nákladoch, môže spoločnosť HORNBACH od kúpnej zmluvy odstúpiť. Zákazník môže odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vyššej moci výhradne pri dodaní tovaru, ktorý mu ešte nebol dodaný. Tovar bude vydaný osobe uvedenej na zákazke, alebo osobe, ktorá sa preukáže písomným plnomocenstvom od osoby, ktorá si zákazku objednala. Zakúpený tovar musí byť vyzdvihnutý pri skladovom tovare do 2 týždňov odo dňa zaplatenia kúpnej ceny, pri tovare na objednávku do 2 týždňov odo dňa obdržania výzvy k odberu tovaru. Po uplynutí týchto lehôt si HORNBACH vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi poplatok za skladné vo výške 1,66 EUR s DPH za každý začatý deň až do dňa skutočného prevzatia tovaru. Ak za strany zákazníka nedôjde k prevzatiu tovaru v lehote 1 mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na vyzdvihnutie tovaru, je HORNBACH oprávnený odstúpiť od zmluvy a tovar predať tretej osobe a uplatňovať si voči zákazníkovi okrem skladného aj náhradu všetkých nákladov, ktoré mu s neprevzatím tovaru vznikli. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka okamihom prevzatia tovaru od HORNBACH resp. od dopravcu, alebo ak tak neurobí včas, okamihom, keď mu HORNBACH resp. dopravca umožní nakladať s tovarom.

4. Doprava tovaru

Spoločnosť HORNBACH zabezpečí dopravu tovaru zákazníkovi na základe jej objednania až po úplnom zaplatení (pri platbe bankovým prevodom až momentom pripísania platby na bankový účet HORNBACH ) kúpnej ceny tovaru ako i ceny za dopravu (ďalej ako „dopravné") podľa platného cenníka spoločnosti HORNBACH (k dispozícii na oddelení zákazníckeho servisu HORNBACH). Tovar je možné zákazníkovi dopraviť výlučne po spevnených prístupových cestách t. j.: panelová cesta, asfaltová cesta alebo betónová cesta, zjazdná nákladným autom. Ak ide o iný druh cesty ako je uvedené v predchádzajúcej vete, dopravca je oprávnený na mieste posúdiť možnosť prístupu bez poškodenia tovaru alebo vozidla. Ak cesta nebude zjazdná pre nákladné vozidlo bez prípadného poškodenia tovaru alebo vozidla, dopravca dopravu nevykoná, pričom dopravné sa zákazníkovi v tomto prípade nevracia. V prípade ak spevnená cesta skončí skôr pred miestom dodania alebo nie je možné pristaviť vozidlo na miesto dodania (napr. nevyhovujúca šírka brány, stojace autá, úzka cesta) do vzdialenosti 5 metrov, tovar sa vyloží na spevnenej príjazdovej ceste alebo na najbližšom parkovacom mieste. Ďalšie premiestnenie tovaru si v tomto prípade zákazník zabezpečí sám. V prípade dopravy veľkého počtu dosiek nad 30 ks alebo dosiek 5-6 metrovej dĺžky, betónovej ocele od 6 metrovej dĺžky, kari rohoží, ktoré sa nedajú zložiť z auta vysokozdvižnou plošinou, si zákazník zabezpečí vyloženie takéhoto tovaru z auta sám. V cene dopravného nie je zahrnutá vynáška tovaru, ktorú HORNBACH neposkytuje. Ak dopravca z dôvodu na strane zákazníka musí čakať na zákazníka viac ako 15 minút, je oprávnený účtovať zákazníkovi stojné vo výške 7,97 EUR s DPH za každú začatú hodinu. V prípade nepriaznivého počasia pre účely vykonania dopravy tovaru, bude zákazníkovi dopravcom oznámený náhradný termín dodania tovaru. Svojim podpisom zákazník na dodacom liste potvrdzuje prevzatie zakúpeného tovaru bez zjavných vád a prevzatie originálu dokladu o kúpe.

5. HORNBACH e-účtenka

Je službou spoločnosti HORNBACH, ktorá umožňuje nahrať nákup v kamennej predajni spoločnosti HORNBACH do zákazníckeho účtu zákazníka ako HORNBACH e-účtenku, a to až jeden rok spätne (od dátumu kúpy uvedeného na účtenke). Táto služba je k dispozícii pre všetkých zákazníkov, ktorí si na www.hornbach.sk zaregistrovali zákaznícky účet HORNBACH, a to za podmienok bližšie uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti HORNBACH pre internetový obchod, ktoré sú dostupné na webovej stránke www.hornbach.sk.

6. Montážny servis

Poplatok za zameranie na montáž v HORNBACH zakúpeného tovaru je 40,- EUR s DPH do vzdialenosti 20 km od predajne HORNBACH, v ktorej si zákazník zákazku objednal, alebo v ktorej bola zákazka vytvorená. Pri doprave do vzdialenosti nad 20 km sa doprava spoplatňuje v rámci platného cenníka montáží (k dispozícii na oddeleniach, ktoré montáž poskytujú a tiež na oddelení zákazníckeho servisu). Pri zameraní a ocenení montážnych prác subdodávateľská montážna firma uvedie všetky potrebné zistenia (napr. rozmery miestnosti, schodov, otvorov, množstvo navrhovaného spot. materiálu atď.) do zameriavacieho protokolu. Všetky ceny montáže v tomto protokole vychádzajú z platných cenníkov montáží HORNBACH (k dispozícii na oddeleniach, ktoré montáž poskytujú a tiež na oddelení zákazníckeho servisu). Ceny montáži v protokole sú uvádzané s DPH a bez cien spotrebného materiálu. Na základe cenovej ponuky v protokole, kde zákazník svojím podpisom súhlasí s cenami a navrhovaným spotrebným materiálom, vystaví HORNBACH zákazku na montáž a aj spotrebný materiál. Po uhradení 100% zálohy za montáž, tovar a spotrebný materiál, bude montáž na zakúpený tovar objednaná. V prípade, že je tovar na objednávku, zákazník je oboznámený s termínom dodania a až po dodaní tovaru je kontaktovaný montážnou firmou o termíne montáže. Montáž je vždy ukončená vyhotovením preberacieho protokolu. Na preberacom protokole zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že montáž prebehla v poriadku a bez výhrad resp. zákazník uvedie vady montáže. V prípade, že zameranie prebehne, ale montáž si zákazník neobjedná, bude táto suma 40,- EUR s DPH zaúčtovaná v prospech HORNBACH ako cena za poskytnutú službu. Ak zameranie nie je možné vykonať z dôvodu na strane zákazníka napr., že nie je pripravený podklad pre položenie PVC, laminátovej podlahy, dlažby, nedokončené stavebné práce, bude poplatok 40,- EUR s DPH za zameranie zúčtovaný v prospech HORNBACH. Pre ďalšie zameranie je potrebné tento poplatok za strany zákazníka znova uhradiť.

7. Výmena a vrátenie tovaru

Tovar nepoužitý, nepoškodený, čistý, spÍňajúci hygienické štandardy, schopný ďalšieho predaja bez toho, aby bola znížená hodnota takéhoto tovaru, kompletný v pôvodnom stave, neporušený, zabalený v pôvodnom originálnom balení vrátane pôvodného príslušenstva, môže zákazník vrátiť či vymeniť do 4 týždňov od prevzatia tovaru po predložení pokladničného bloku s nasledujúcimi výnimkami, na ktoré sa možnosť vrátenia nevzťahuje: sezónny tovar, zlacnený tovar, tovar so zvláštnym vyhotovením a tovar vyrobený alebo upravený na mieru alebo podľa individuálnych požiadaviek zákazníka (napr. tovar zhotovený na požadované špecifické rozmery, tovar rezaný na mieru, koberce na m2, zvláštne objednávky tovaru), tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, rastliny, živé zvieratá, periodické tlače (napr. časopisy), knihy, audiovizuálne nosiče, potraviny, krmivá, farby, laky , nátery a tovary, ktorých akosť, charakteristické znaky, spoľahlivosť, môžu byť nesprávnym skladovaním, prepravou alebo manipuláciou zákazníka narušené, tovary, ktoré podliehajú rýchlej skaze, zníženiu akosti alebo znehodnoteniu, ako aj tovary, ktoré podliehajú prísnym podmienkam a pravidlám skladovania. Vratné palety, ktoré sú účtované ako záloha, môže zákazník vrátiť do 6 mesiacov od ich zakúpenia po predložení pokladničného bloku. V prípade tovaru na zvláštnu zákaznícku objednávku s individuálne stanovenými cenami, je možné vrátenie uskutočniť len za podmienky, že vrátenie tovaru bude pre HORNBACH odsúhlasené dodávateľom tohto tovaru. V prípade tohto tovaru je HORNBACH oprávnený z vrátenej kúpnej ceny započítať si náklady na dopravu tovaru spať dodávateľovi. Výšku týchto nákladov je HORNBACH povinný oznámiť zákazníkovi pri vrátení tovaru. Reklamáciu vád zakúpeného tovaru spotrebiteľmi upravuje Reklamačný poriadok spoločnosti HORNBACH (k dispozícii na reklamačnom oddelení HORNBACH).

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

HORNBACH a zákazník sú oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy okrem iných prípadov stanovených týmito VOP, ak sa druhá zmluvná strana dopustí podstatného porušenia povinností vyplývajúcich pre ňu z kúpnej zmluvy a týchto VOP. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považujú najmä: omeškanie zákazníka s úhradou kúpnej ceny v lehote splatnosti určenej podľa čl. 2 týchto VOP alebo akýchkoľvek iných čiastok podľa týchto VOP, omeškanie zákazníka s prevzatím tovaru v zmysle čl. 3 týchto VOP. Ak by vznikli medzi stranami pochybnosti o dni doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, považuje sa za deň doručenia tretí deň po odoslaní oznámenia na adresu zákazníka uvedenú v zákazke.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zákazky a spolu tvoria kúpnu zmluvu. VOP sú umiestnené v predajniach HORNBACH a na internetovej stránke www.hornbach.sk. Prípady a situácie neupravené týmito VOP sa budú posudzovať podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom kogentné ustanovenia predpisov na úseku ochrany spotrebiteľa majú prednosť pred týmito VOP, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa resp. Občianskeho zákonníka. Žiadna za strán nemá právo bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany postúpiť, previesť alebo nakladať, vcelku či čiastočne, s príslušnými právami, nárokmi a záväzkami na základe tejto zmluvy, ak nie je v zákazke alebo v týchto VOP ustanovené inak. Ak sa jedna alebo viac častí týchto VOP stane z akýchkoľvek dôvodov právne neúčinnou, netýka sa to zostávajúcich časti týchto VOP.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.3.2023.

Stav všeobecných obchodných podmienok: 1. 3. 2023

SmartHome

Osobitné podmienky používania služby SMART HOME by hornbach (ďalej len „podmienky služby SMART HOME“) a informácie o ochrane osobných údajov

A. Všeobecné

1. Rozsah pôsobnosti a platnosť podmienok používania služby SMART HOME

a. Týmito podmienkami služby SMART HOME sa riadi poskytovanie služby SMART HOME by hornbach opísanej v tomto dokumente (ďalej len „služba SMART HOME“) spoločnosťou HORNBACH – Baumarkt SK spol. s r.o. (ďalej len „HORNBACH“).

b. Platné všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HORNBACH (VOP HORNBACH pre internetový obchod a/alebo VOP HORNBACH pre predaj tovaru v kamenných predajniach) sú podriadené týmto podmienkam služby SMART HOME.

c. Tieto podmienky používania služby SMART HOME sa výslovne nevzťahujú na nasledujúce prípady:

 • i. Nákup vhodných zariadení Smart Home, t. j. zariadení inteligentnej domácnosti (aktérov a senzorov a pripojených zariadení na automatizáciu domácnosti), ako aj nákup samotnej brány (gateway) pre službu SMART HOME.
 • ii. Tovar a služby, ktoré možno použiť v kontexte ovládania inteligentnej domácnosti, ale ktoré ponúkajú a poskytujú tretie strany na základe vlastnej zmluvy alebo ako svoju službu. Spoločnosť HORNBACH upozorňuje, že na tieto služby sa môžu vzťahovať ďalšie podmienky.

2. Kontaktné informácie

HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.

Galvaniho 9

Bratislava 821 04

Slovensko

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 26847/B

zastúpená pánom Ing. Jaroslavom Paděrom, pani Ing. Ladou Šmolkovou a pani Stanislavou Hradilovou ako konateľmi

IČO: 35838949

DIČ: 2020262684

Telefón: +421 299 992 992

E-mail: onlineshop@hornbach.sk

3. Rozhodné právo, jazyk zmluvy, miesto plnenia, súdna príslušnosť

a. Všetky zmluvné vzťahy, ktoré môžu vzniknúť so spoločnosťou HORNBACH, a všetky predzmluvné záväzky sa riadia výlučne slovenským právom s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).

b. Jazykom zmluvy je slovenčina.

c. Ak je zákazník podnikateľom v zmysle Občianskeho zákonníka, právnickou osobou verejného práva alebo verejnoprávnym združením majetku (ďalej len „podnikateľ“), miestom plnenia služby a prípadných nárokov na následné plnenie je sídlo spoločnosti HORNBACH.

d. Pre súdne konanie je miestne príslušný všeobecný súd žalovaného.

4. Riešenie sporov online

a. Oznámenia podľa nariadenia o riešení spotrebiteľských sporov online
Podľa platných právnych predpisov je spoločnosť HORNBACH povinná informovať spotrebiteľov o existencii európskej platformy na riešenie spotrebiteľských sporov online, ktorú možno využiť na riešenie sporov bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na súd. Za zriadenie platformy je zodpovedná Európska komisia.

Európsku platformu pre riešenie sporov online nájdete tu: https://ec.europa.eu/odr

Spoločnosť HORNBACH by však chcela upozorniť, že nie je pripravená zúčastniť sa na konaní o riešení sporov v rámci uvedenej Európskej platformy pre riešenie sporov online. Spoločnosť HORNBACH však ponúka zákazníkom najmä tieto možnosti kontaktu: telefonicky na čísle +421 299 992 992 alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

b. Oznámenie podľa slovenského zákona o ochrane spotrebiteľa
Spoločnosť HORNBACH týmto informuje spotrebiteľa, že v prípade vzniku spotrebiteľského sporu medzi spoločnosťou a spotrebiteľom vyplývajúceho z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému orgánu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je na Slovensku Slovenská obchodná inšpekcia, odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, e-mail: ars@soi.sk, web: www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

5. Uzavretie zmluvy

a. Po zakúpení brány (gateway) pre službu SMART HOME vrátane firmvéru má zákazník možnosť uzavrieť so spoločnosťou HORNBACH zmluvu o službe SMART HOME bez ďalších nákladov, ak sú splnené požiadavky kladené na zákazníka.

b. Zmluva je uzavretá, keď zákazník zašle spoločnosti HORNBACH počiatočné registračné údaje a spoločnosť HORNBACH registráciu potvrdí.

c. Ak zákazník nesúhlasí s podmienkami používania SMART HOME (s ktorými vyslovil zákazník súhlas v rámci prvej registrácie a ktoré si môže vopred pozrieť na https://www.hornbach.sk/sluzby/vseobecne-obchodne-podmienky-vop/), môže bránu (gateway) pre službu SMART HOME vrátiť do 30 kalendárnych dní od jej zakúpenia a získať späť kúpnu cenu a náklady na dopravu.6. Zákazníci

a. Zákazníkom môže byť len fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a uzatvára zmluvu so spoločnosťou HORNBACH ako spotrebiteľ (t. j. uzatvára zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania).

7. Požiadavky na zákazníka

Aby mohol zákazník využívať službu SMART HOME, musí spĺňať tieto požiadavky:

a. registrácia (jedného) zákazníckeho účtu HORNBACH na webových stránkach HORNBACH v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami HORNBACH pre internetový obchod, ktoré sú v nich uvedené, a to na celú dobu používania služby SMART HOME

 • i. prístupové údaje k zákazníckemu účtu HORNBACH umožňujú zákazníkovi prihlásiť sa do platformy služieb SMART HOME, kde si zákazník zvolí ďalšie heslo a kde používateľské meno je e-mailová adresa zákazníka uložená v zákazníckom účte. Vzhľadom na možnosti, ktoré služba SMART HOME poskytuje, musí zákazník dbať najmä na zachovanie dôvernosti týchto prístupových údajov v súlade s opatreniami dohodnutými pri vytváraní zákazníckeho účtu;
 • ii. s prístupovými údajmi k zákazníckemu účtu je možné vykonať jednorazovú počiatočnú registráciu na webovej stránke pre službu SMART HOME spoločnosti HORNBACH, a vytvoriť tak prístup do služby SMART HOME. Prístup do služby SMART HOME nie je možné preniesť alebo opätovne prihlásiť (napr. treťou stranou);
 • iii. prvá registrácia vyžaduje súhlas zákazníka s týmito podmienkami používania služby SMART HOME;

b. prístup na internet

 • i. prístup zákazníka k ovládaniu a správe funkcií služby SMART HOME je vždy zabezpečovaný prostredníctvom internetu;
 • ii. zákazník je preto povinný používať vysoko dostupný a spoľahlivý prístup na internet, aby mohol používať službu SMART HOME, a to pre všetky súčasti tejto služby;
 • iii. rozsah a bezpečnosť komunikácie medzi bránou (gateway) služby SMART HOME a zariadeniami SMART HOME závisí od technológie použitej na komunikáciu. Dosah rádiového spojenia závisí aj od individuálnych vlastností budov;

c. brána (gateway) pre službu SMART HOME

 • i. je potrebná brána (gateway) pre službu SMART HOME, ktorú predáva výhradne spoločnosť HORNBACH a ktorá je pripojená cez LAN k routeru pripojenému na internet;

d. vhodné mobilné koncové zariadenie v súlade s aktuálnymi požiadavkami v príslušnom obchode s aplikáciami

 • i. koncové zariadenie musí mať najnovšiu verziu softvéru;

e. inštalácia aplikácie HORNBACH

 • i. aplikácia je k dispozícii pre IOS v App Store a pre Android v Play Store bez ďalších poplatkov a musí byť nainštalovaná na vhodnom mobilnom koncovom zariadení (pozri bod d. vyššie);

f. prvá registrácia na zariadení, ktoré sa nachádza v rovnakom segmente siete ako brána (gateway) pre službu SMART HOME, pomocou webového prehliadača a prvá registrácia brány (gateway)

g. aktualizácia

 • i. zákazník zodpovedá za to, že aktualizácie softvéru dodaného spoločnosťou HORNBACH sa budú vykonávať vždy hneď po ich vydaní, pretože tieto aktualizácie môžu obsahovať aj opravy (opravy chýb) a spoločnosť HORNBACH vždy podporuje len najnovšiu verziu softvéru. Aktualizácia firmvéru brány (gateway) pre službu SMART HOME sa vykonáva automaticky, ak je k dispozícii internetové pripojenie;
 • ii. zákazník je zodpovedný aj za aktualizáciu ďalších zariadení, ktoré používa a ktoré sú potrebné na prevádzku služby SMART HOME (napr. firmvér routera). To sa týka najmä odstránenia nedostatkov v zabezpečení, ktoré by mohli spôsobiť škodu zákazníkovi alebo spoločnosti HORNBACH;

a taktiež

h. vhodné zariadenia Smart Home (aktory a senzory a súvisiace zariadenia na automatizáciu domácnosti)

 • i. aktory aktívne riadia procesy, napr. termostat, spínač svetla, zásuvka alebo siréna;
 • ii. senzory sú meracie zariadenia, napr. dverový a okenný kontakt, elektromer (integrovaný do zásuvky), izbový senzor (teplota a vlhkosť), detektor dymu alebo detektor pohybu;
 • iii. zariadenia na automatizáciu domácnosti sú zariadenia, ktoré používajú jeden alebo viacero aktorov alebo senzorov, ktoré sú kompatibilné s ponúkanou službou HORNBACH, napr. lampa spojená s detektorom pohybu.

8. Účel použitia, miesto použitia služby

a. Službu SMART HOME môže používať iba zákazník (pozri bod 6 týchto podmienok), ktorý je koncovým používateľom zariadenia Smart Home a ktorý spĺňa požiadavky na zákazníka (pozri bod 7 týchto podmienok), a to len pre vlastnú potrebu,

 • i. pričom zariadenia Smart Home a ďalšia infraštruktúra Smart Home (ďalej len „infraštruktúra Smart Home“) sa môžu používať len v súlade s príslušnými pokynmi na používanie správne nainštalovaných výrobkov a ďalšími informáciami o týchto výrobkoch (najmä upozorneniami a uvedenými účelmi používania);
 • ii. infraštruktúra Smart Home, aj keď v návode na použitie a informáciách o výrobku nie sú uvedené zodpovedajúce informácie, sa môže používať len spôsobom, ktorý vylučuje akékoľvek riziko pre osoby alebo majetok (napr. návštevníkov alebo obyvateľov, zvieratá, cennosti). V prípade pochybností je prípustné len bezpečné používanie tejto infraštruktúry, napr. ak pri používaní bez dozoru hrozí nebezpečenstvo, potom je prípustné len používanie pod dohľadom;
 • iii. zákazník je povinný kontrolovať funkčnosť infraštruktúry Smart Home, a to aj v prípade zariadení, ktoré možno spravidla prevádzkovať bez dozoru, či už pravidelne alebo v osobitných prípadoch (napr. pri používaní infraštruktúry Smart Home na automatické zatváranie okien v prípade výstrahy pred nepriaznivým počasím), alebo poveriť príslušnou kontrolou tretie strany, aby sa predišlo škodám;
 • iv. infraštruktúra Smart Home sa vo všeobecnosti nemôže používať na ovládanie alebo monitorovanie zariadení, ktoré si vyžadujú vysoký stupeň spoľahlivosti, ako sú napríklad zdravotnícke prístroje;
 • v. infraštruktúra Smart Home by sa mala používať takým spôsobom, aby sa v čo najväčšej miere predišlo škodám, najmä strate údajov, alebo aby sa tieto škody minimalizovali, a to aj v prípade zlyhania jedného alebo viacerých prvkov, napr. pravidelným zálohovaním údajov mimo infraštruktúry Smart Home atď;
 • vi. funkcie služby SMART HOME nemôžu nahradiť plnohodnotný bezdrôtový poplašný systém, požiarne hlásiče alebo iné bezpečnostné prvky.
 • Pozor: Vzhľadom na nepredvídateľné faktory v externej komunikačnej technológii, ktoré spoločnosť HORNBACH nemôže ovplyvniť, nie je možné úplne vylúčiť možnosť falošného poplachu, falošnej správy alebo nezrealizovania oznámenia. Spoločnosť HORNBACH preto nenesie žiadnu zodpovednosť za bezchybné spustenie a prenos oznámení a notifikácií. V prípade poplachu spoločnosť HORNBACH vo všeobecnosti odporúča kontaktovať osobu, ktorá sa nachádza na mieste a s ktorou sa dá rýchlo spojiť (sused alebo podobná osoba), ešte pred privolaním hasičov, polície alebo podobných orgánov, aby sa predišlo nákladom na zásah v prípade falošného poplachu.

b. Používanie služby SMART HOME na podnikanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť alebo iné nezávislé povolanie a používanie služby SMART HOME tretími stranami alebo pre tretie strany je výslovne vylúčené z určeného účelu používania. Služby poskytované spoločnosťou HORNBACH sa nesmú prenášať na tretie strany ani poskytovať tretím stranám na ich výhradné použitie, či už súkromné a/alebo obchodné, alebo inak samostatne zárobkovo činné. Okrem toho zákazník nesmie vystupovať ako poskytovateľ vo vzťahu k tretím stranám, ktoré tieto služby využívajú. Akékoľvek zneužitie poskytovaných služieb nad rámec účelu zmluvy je zakázané. Zákazník predovšetkým nesmie zasahovať do používanej infraštruktúry (napr. serverov spoločnosti HORNBACH) alebo do služby poskytovanej inému používateľovi, aby umožnil poskytovanie služby, alebo sa na takomto zasahovaní podieľať. Akýkoľvek pokus o zásah do služby môže byť predmetom trestnoprávnych a/alebo občianskoprávnych postihov a môže viesť najmä k mimoriadnemu ukončeniu tejto zmluvy zo strany spoločnosti HORNBACH.

c. Služba sa môže používať len pre zariadenia Smart Home prevádzkované a používané v Slovenskej republike.

9. Služby spoločnosti HORNBACH

a. Služba SMART HOME umožňuje zákazníkovi ovládať inteligentné domáce spotrebiče prostredníctvom brány (gateway) pre službu SMART HOME, pomocou aplikácie HORNBACH nainštalovanej na jeho mobilných koncových zariadeniach alebo prostredníctvom internetového prehliadača v rozsahu zamýšľaného použitia v miestach používania, ak sú splnené požiadavky kladené na zákazníka.

b. Spoločnosť HORNBACH poskytne zákazníkovi nasledujúce informácie týkajúce sa používania služby SMART HOME:

 • i. Možnosť registrácie zákazníckeho účtu HORNBACH
 • ii. Možnosť získať aplikáciu HORNBACH na jednoduché ovládanie pripojených zariadení
 • iii. Sprievodca nastavením pre prvú registráciu brány (gateway) pre službu SMART HOME
 • iv. Sprievodca pripojením na prvé pripojenie (spárovanie) zariadení k bráne (gateway) pre službu SMART HOME
 • v. Sprievodca nastavením automatizácie, napr. časovo riadené vykurovanie, funkcia „rozsvietenia“ v prípade pohybu zisteného pohybovým senzorom

c. Oznámenia Smart Home

Zákazník môže byť informovaný o určitých udalostiach prostredníctvom push notifikácie na svojom smartfóne prostredníctvom aplikácie služby SMART HOME. Zákazník môže sám určiť, či a prípadne pri akej udalosti si želá dostávať takéto oznámenia. Zákazník môže túto funkciu kedykoľvek deaktivovať.

d. Ak zákazník môže využívať služby (ďalej len „ďalšie služby“) nad rámec zmluvne dohodnutého rozsahu služby SMART HOME, zákazník nie je oprávnený tieto ďalšie služby využívať. Zákazník preto nemá v prípade prerušenia poskytovania ďalších služieb žiadne práva (najmä práva vyplývajúce z nedostatkov).

e. Podpora

i. Online podpora
Spoločnosť HORNBACH poskytuje vhodnú online podporu (v súčasnosti napr. vo forme často kladených otázok, tipov, návodov atď.) na adrese https://www.hornbach.sk/navody/smart-home-inteligentna-domacnost/Hotline podpora
Spoločnosť HORNBACH odpovie na otázky týkajúce sa problémov s inštaláciou a prevádzkou zariadení Smart Home alebo služby SMART HOME na servisnej linke +421 299 992 992.

f. Časové okno údržby

i. Z dôvodu údržby (napr. pri zmenách a aktualizáciách konfigurácie servera) môže dôjsť k vyradeniu služby SMART HOME z prevádzky (ide o tzv. časové okno údržby).

ii. V prípade údržby, ktorá nie je len krátkodobá, musí byť zákazník vopred informovaný. Okrem večerných a nočných hodín (t. j. okrem hodín od 22:00 do 5:00) sa údržba vykonáva len v prípade, ak je to absolútne nevyhnutné.

g. Dostupnosť

Spoločnosť HORNBACH garantuje dostupnosť služby SMART HOME v čase od 5:00 do 22:00 počas celého roka na 98 %.

h. Prevádzka servera a systémových komponentov

Server a systémové komponenty potrebné na prevádzku platformy služby SMART HOME sú umiestnené v počítačovom klastri v Európe a sú špeciálne chránené proti neoprávnenému prístupu. Internetové pripojenie počítačového klastra je redundantné a poskytuje sa s rýchlosťou zodpovedajúcou súčasnému stavu techniky.

i. Aktualizácie, chyby firmvéru a softvéru

Spoločnosť HORNBACH z času na čas poskytuje aktualizácie firmvéru a softvéru HORNBACH, ktoré môžu obsahovať nové funkcie a/alebo opravy (opravy chýb). V každom prípade spoločnosť HORNBACH podporuje iba aktuálnu verziu softvéru a firmvéru. Spoločnosť HORNBACH nie je povinná poskytovať údržbu vrátane opráv pre staršie verzie softvéru a firmvéru.

j. Spoločnosť HORNBACH bude službu SMART HOME neustále rozvíjať a prispôsobovať ju technickému pokroku a zmenám právneho rámca. Spoločnosť HORNBACH si preto vyhradzuje právo neposkytovať určité služby alebo ich už neposkytovať v rovnakom rozsahu ako predtým, ak je to pre zákazníka primerané.

10. Význam pripojenia k platforme služby SMART HOME

a. Pripojenie k platforme služby SMART HOME je nevyhnutné pre správne fungovanie riešení Smart Home.

b. Toto pripojenie môže byť prerušené z dôvodu poruchy zariadenia alebo internetového pripojenia zákazníka a/alebo poruchy internetového pripojenia alebo serverov, za ktoré zodpovedá spoločnosť HORNBACH, alebo počas časových okien údržby.

c. V prípade takéhoto prerušenia zostanú zachované všetky naprogramované automatizácie brány (gateway) služby SMART HOME (za predpokladu, že sú splnené ostatné podmienky, najmä ak je brána (gateway) pre službu SMART HOME napájaná prúdom). V automatizovaných procesoch však nie je možné vykonať žiadne zmeny. Taktiež už nie je možné odosielať alebo prijímať oznámenia a nie je možné načítať stav externalít.

11. Práva na používanie firmvéru a softvéru

a. Zákazník získava od spoločnosti HORNBACH nevýhradné, nesublicencovateľné právo na používanie firmvéru a softvéru počas trvania zmluvy o poskytovaní služby SMART HOME na použitie v súlade s touto zmluvou. To isté platí aj pre aktualizácie.

b. Zákazník môže dodaný firmvér a softvér používať len spôsobom uvedeným v zmluve a nesmie ich sám upravovať. Najmä nie je povolené ich kopírovať, spracovávať, prenášať, upravovať, dekompilovať alebo meniť (reverzné inžinierstvo). Ustanovenie § 44 ods. 1 českého autorského zákona zostáva nedotknuté.

12. Zodpovednosť za službu SMART HOME počas dohodnutého obdobia poskytovania

Pokiaľ ide o zodpovednosť za službu SMART HOME (vrátane firmvéru a softvéru poskytnutého na poskytovanie tejto služby, pozri bod 9 týchto podmienok) počas dohodnutého obdobia poskytovania (pozri bod 13 týchto podmienok), platí nasledujúce:

a. Spoločnosť HORNBACH zodpovedá zákazníkovi za nedostatky svojich výrobkov a služieb, za ujmu na živote alebo zdraví, za vlastné protiprávne konanie, za úmyselné porušenie dobrých mravov a za porušenie podstatných zmluvných povinností podľa zákona. Podstatná zmluvná povinnosť je povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné zmluvu riadne splniť. Vo všetkých ostatných ohľadoch a prípadoch je zodpovednosť spoločnosti HORNBACH voči zákazníkovi vylúčená;

b. na základe týchto podmienok používania služby SMART HOME spoločnosť HORNBACH nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené poruchami alebo technickými chybami zariadení Smart Home, ani za produkty a služby tretích strán, najmä za fungovanie internetového pripojenia a dodávky elektrickej energie zákazníka

13. Doba trvania a ukončenie služby SMART HOME, práva vyplývajúce z tejto zmluvy

a. Zmluva začína platiť po potvrdení registrácie (pozri bod 5 týchto podmienok). Zmluvný vzťah automaticky zaniká uplynutím 24 mesiacov od okamihu, kedy zákazník (bez ohľadu na okamih vyššie uvedenej registrácie) uzavrel so spoločnosťou HORNBACH kúpnu zmluvu na bránu (gateway) pre službu SMART HOME (ďalej len „doba trvania zmluvy“). Spoločnosť HORNBACH môže zákazníkovi ponúknuť poskytovanie služby, na ktorú má zákazník nárok podľa zmluvy, aj po uplynutí doby trvania zmluvy; zákazník však nemá nárok na pokračovanie služby. Na pokračovanie zmluvy uzavretej podľa predchádzajúcej vety, a teda aj na pokračovanie poskytovania služby, sa primerane vzťahujú body 1, 3, 6 až 11 a 13 b) až d) týchto podmienok poskytovania služby SMART HOME. V prípade pokračovania poskytovania služby môžu obaja zmluvní partneri písomne (listom, e-mailom atď.) vypovedať existujúci zmluvný vzťah z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu; výpovedná lehota je jeden mesiac. Zákazník môže vypovedať zmluvu aj nepriamo zrušením svojho zákazníckeho účtu. Právo ukončiť zmluvu zo zákonných dôvodov zostáva nedotknuté.

b. Ukončením zmluvy o poskytovaní služby SMART HOME zaniknú práva zákazníka na používanie firmvéru a softvéru služby SMART HOME. Vypovedanie zmluvy sa netýka predovšetkým kúpnych zmlúv prípadne uzatvorených so spoločnosťou HORNBACH na zariadenia Smart Home; to platí najmä pre bránu (gateway) pre službu SMART HOME. Po ukončení zmluvy nie je možné pripojiť sa k platforme služby SMART HOME.

c. Zákazník nesmie previesť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu. Spoločnosť HORNBACH je oprávnená poskytovať služby podľa tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov.

B. Informácie o ochrane údajov

Spoločnosť HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. spracúva vaše osobné údaje výlučne v rámci zákonných predpisov o ochrane osobných údajov, ako je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej iba „GDPR") účinné od 25. mája 2018.Nižšie nájdete informácie o povahe, rozsahu a účele zhromažďovania a používania vašich osobných údajov, ako aj o vašich právach podľa článku 13 GDPR.Podrobné informácie vrátane informácií o právach, ktoré v tejto súvislosti môžete mať, sú kedykoľvek k dispozícii aj online na adrese https://www.hornbach.sk/sluzby/vyhlasenie-o-ochrane-udajov/


Pri používaní SMART HOME by hornbach

Údaje Účel použitia Právny základ Doba uloženia
Meno a priezvisko Správa používateľov a osobné oslovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR počas trvania zmluvného vzťahu a ďalej počas trvania premlčacej doby akéhokoľvek nároku zákazníka a/alebo prevádzkovateľa
E-mailová adresa Prihlásenie do platformy/aplikácie Smart Home čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR počas trvania zmluvného vzťahu a ďalej počas trvania premlčacej doby akéhokoľvek nároku zákazníka a/alebo prevádzkovateľa
Heslo Prihlásenie do platformy/aplikácie Smart Home čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR počas trvania zmluvného vzťahu a ďalej počas trvania premlčacej doby akéhokoľvek nároku zákazníka a/alebo prevádzkovateľa
Miesto Funkcie pre zákazníkov s viacerými bránami (gateway) čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR počas trvania zmluvného vzťahu a ďalej počas trvania premlčacej doby akéhokoľvek nároku zákazníka a/alebo prevádzkovateľa
Notifikácie Informácie pre zákazníka čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR 7 dní
Údaje o spotrebe Informácie pre zákazníka čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR 12 mesiacov

Ako prevádzkovateľ osobných údajov je za vyššie uvedené spracovanie osobných údajov zodpovedná spoločnosť HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., IČO 35 838 949, so sídlom Galvaniho 9, 821 04 Bratislava. Zákonnými zástupcami sú konatelia pán Ing. Jaroslav Paděra, pani Ing. Lada Šmolková a pani Stanislava Hradilová.

Zodpovednou osobou pre ochranu údajov spoločnosti je:

Spoločnosť GDPR.COOL s.r.o., osobou oprávnenou zastupovať: pán Miloš Šnytr, e-mail milos.snytr@gdpr.cool

Na aktiváciu služby Smart Home je potrebné, aby spoločnosť HORNBACH poskytla svojej materskej spoločnosti HORNBACH Baumarkt AG, (Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim, BRD) a výrobcovi riešenia Smart Home (ms. GIS GmbH, Bahnhofsplatz 1a, 2340 Mödling, Rakúsko) prístup k vyššie uvedeným údajom na účely podpory. Údaje sa uchovávajú v mene spracovateľa, materskej spoločnosti HORNBACH Baumarkt AG, a prostredníctvom dodávateľa ms.GIS GmbH a subdodávateľa ROC-Connect Inc, americkým poskytovateľom IT služieb Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. Ukladanie prebieha výlučne na serveroch v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a je ďalej zabezpečované štandardnými európskymi doložkami. Vo vyššie uvedených prípadoch predstavuje opísaná IT podpora oprávnený záujem spoločnosti HORNBACH (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Údaje sa nebudú posielať iným subjektom, najmä nie do tretích krajín.

Ako dotknutá osoba máte tieto zákonné práva:

Zákonné práva:
GDPR

(od 25. mája 2018)
prístup k osobným údajom čl. 15 čl. 15
oprava čl. 16
vymazanie čl. 17
obmedzenie spracovania čl. 18
námietka čl. 21
prenosnosť údajov čl. 20
právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu čl. 57 ods. 1 f
právo odvolať udelený súhlas čl. 7 ods. 3

Neexistuje žiadna zákonná povinnosť poskytovať vyššie uvedené osobné údaje. Poskytnutie týchto údajov je však nevyhnutné na zmluvné používanie služieb Smart Home. Bez poskytnutia údajov nie je možné poskytovať službu Smart Home (s výnimkou informácií o polohe). Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu.

14. Pri návšteve webovej stránky SMART HOME by hornbach

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá do vášho koncového zariadenia (napr. počítača) a ktoré slúžia na to, aby bola prezentácia na internete celkovo užívateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie nijako nepoškodzujú vaše zariadenie a neobsahujú žiadne vírusy.

Naša webová stránka používa takéto súbory cookie. Viac informácií o týchto súboroch cookie a podmienkach ich ukladania vo vašom zariadení nájdete tu.

Súbory cookie, ktoré používame, spravidla nezhromažďujú vaše osobné údaje. Ak sa však súbory cookie používajú na zhromažďovanie a ďalšie spracovanie vašich osobných údajov, právnym základom takéhoto spracovania je (i) v prípade technických súborov cookie náš oprávnený záujem na zabezpečení prevádzky a základných funkcií našej webovej stránky a (ii) v prípade iných súborov cookie váš súhlas s používaním takýchto súborov cookie. Viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov nájdete tu.


C. Vyhlásenie o súhlase s uchovávaním osobných údajov

Vyjadrením súhlasu s podmienkami používania služby Smart Home a oboznámením sa s informáciami o ochrane osobných údajov pre službu „Smart HOME by Hornbach“ zároveň udeľujem spoločnosti HORNBACH svoj súhlas s ukladaním nižšie uvedených informácií v mojom koncovom zariadení a s udelením prístupu spoločnosti HORNBACH k informáciám už uloženým v mojom koncovom zariadení na účely používania služby „SMART HOME by Hornbach“. Som si vedomý/á, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti prostredníctvom nasledujúceho odkazu

https://www.hornbach.sk/contact/c/RuRpyTqaSVuTWGF7mi_IjgWsJjWcbHSGKvA-wZRF65IwhVOObWOhSMqEWERGlp9PfQ

Odvolaním súhlasu už nebudem môcť používať službu „SMART HOME by Hornbach“. S ďalšími informáciami o ochrane osobných údajov som sa už oboznámil/a na adrese
https://www.hornbach.sk/sluzby/vyhlasenie-o-ochrane-udajov/Informácie uložené v koncovom zariadení:

Údaje o používateľovi:

E-mailová adresa (identifikácia používateľa)

Informácie o používateľskom účte (napr. názov brány (gateway), opis, krajina a používateľské meno)

Časové pásmo a časová pečiatka posledného prihlásenia

Nastavenie jazyka mobilného koncového zariadenia

Zverejnenie, súhlas a oboznámenie sa s informáciami o podmienkach používania

ID účtu Hornbach (ID zákazníka)

Pozvanie používateľa

Údaje o zariadení:

=Údaje, ktoré sú priradené používateľskému účtu v rámci používania zariadenia Značka zariadenia (napr. FLAIR viyu)

Typ zariadenia (napr. svetelné zdroje, detektory dymu) a typ modelu

Informácie v závislosti od značky (napr. sériové číslo, aktualizácia firmvéru)

Údaje o riadiacich a automatizačných zariadeniach: Údaje o stave (napr. otvorené okno, teplota, vlhkosť), akcie zariadenia (napr. farba svetla, zapnuté/vypnuté, kosačka v nabíjacej stanici)

Informácie o polohe, ak je aktivovaná funkcia kontroly polohy slnka Snímky (videosekvencie aktivované používateľom prostredníctvom automatizácie)

Údaje o používaní aplikácie:

Súhrn údajov o používaní aplikácie z činností všetkých používateľov (napr. použitá funkcia), pády aplikácie, frekvencia používania, používanie štyroch hlavných funkcií (stav, zariadenie, regulácia, história)

Súbory protokolu:

IP adresa brány (gateway)

Jedinečná technická identifikácia používateľa

Stav aktivity používateľa

Identifikácia koncového zariadenia (napr. smartfón, tablet): operačný systém, jazyk, variant a verzia prehliadača, ak sa používa prostredníctvom prehliadača

Jedinečná technická identifikácia používateľa súvisiacich partnerských značiek (napr. Netatmo, Gardena)

Kontrola prístupu k pripojeným zariadeniam s dátumom a časom)

V závislosti od výrobcu príp. používateľské meno a heslo

Všetky body z bodu Údaje o používateľovi a údaje o zariadení

Archív dokumentov

VOP pre internetový obchod
VOP pre predajne