Služby

Zákon o ochrane oznamovateľov

Zákon o ochrane oznamovateľov

Radi by sme Vás ubezpečili, že k pravidlám a postupom v oblasti podávania oznámení o možnej protispoločenskej činnosti zákona a ochrany oznamovateľov pristupujeme v našej spoločnosti zodpovedne a v súlade so zákonom.

NA ČO A PRE KOHO SÚ TIETO INFORMÁCIE URČENÉ?

Táto informácia poskytuje základné informácie o spôsobe podávania oznámení spoločnosti HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 9, 821 04 Bratislava, IČO: 35 838 949, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III v odd. Sro, vl. č. 26847/B (ďalej len " Spoločnosť"), vrátane informácií o zodpovednej osobe, ktorá sa zaoberá každým oznámením a informuje oznamovateľa o výsledku šetrenia (ďalej len " Zodpovedná osoba").

Radi by sme Vás ubezpečili, že k pravidlám a postupom v oblasti podávania oznámení o možnej protispoločenskej činnosti zákona a ochrany oznamovateľov pristupujeme v našej spoločnosti zodpovedne a v súlade so zákonom č. 45/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len " Zákon").

ČO MÔŽE BYŤ PREDMETOM OZNÁMENIA?

Informujte nás o akomkoľvek protiprávnom konaní, ku ktorému došlo alebo má dôjsť v našej spoločnosti a ktoré podľa platných právnych predpisov v Slovenskej republike

  • a) má znaky trestného činu,
  • b) má znaky priestupku alebo iného správneho deliktu
  • c) pôsobí negatívne na spoločnosť.

KTO MÔŽE BYŤ OZNAMOVATEĽ?

Oznamovateľom môže byť fyzická osoba, ktorá získala informácie na účely podania oznámenia v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, ale aj samostatne zárobkovo činné osoby, spoločníci, osoby v štatutárnych, riadiacich alebo dozorných orgánoch, dobrovoľníci, stážisti a osoby vykonávajúce činnosť na základe zmluvy o dodávkach, službách, stavebných prácach alebo inej obdobnej zmluvy. Ochrana sa vzťahuje aj na oznamovateľov, ktorí vykonávajú alebo sa snažili vykonávať takéto činnosti.

KTO JE V NAŠEJ SPOLOČNOSTI ZODPOVEDNOU OSOBOU?

Zodpovednou osobou je Eva Fuzáková, tel. číslo: +421 248 708 777, email whistleblowing@hornbach.sk.

AKÝM SPÔSOBOM JE MOŽNÉ PROTIPRÁVNE KONANIE OZNÁMIŤ?

Ak chcete oznámiť protispoločenskú činnosť, použite náš interný systém nahlasovania.

Interný systém oznamovania našej spoločnosti umožňuje ústne aj písomné oznámenia:

  • (a) Telefonicky na č. +421 248 708 777
  • (b) Emailom na adresu whistleblowing@hornbach.sk
  • (c) Zaslaním oznámenia elektronicky prostredníctvom nášho zabezpečeného portálu dostupného TU . Správa bude doručená výlučne do rúk Zodpovednej osoby.
  • (d) Ak o to oznamovateľ požiada, zodpovedná osoba prijme oznámenie osobne v primeranej lehote, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď o to oznamovateľ požiadal. Oznamovateľ si môže dohodnúť osobné stretnutie so zodpovednou osobou na telefónom čísle +421 248 708 777.

AKÝ JE POSTUP PREŠETRENIA VÁŠHO OZNÁMENIA:

Ak uvediete kontaktné údaje na Vás, zodpovedná osoba, podľa pravidiel zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v platnom znení, Vám najneskôr do 7 dní potvrdí prijatie oznámenia.

Ak Vaše oznámenie po prvom preskúmaní povedie k dôvodnému podozreniu, že dochádza alebo má prísť k protispoločenskej činnosti, prešetrí zodpovedná osoba tento prípad. Do 90 dní odo dňa potvrdenia o prijatí oznámenia (alebo do 97 dní od prijatia oznámenia, ak sa prijatie nepotvrdzovalo) Vám zodpovedná osoba oznámi výsledok preverenia oznámenia a prípadne prijaté opatrenia.

AKÉ SÚ MOŽNOSTI VAŠEJ OCHRANY?

V prípade podania oznámenia ste chránení pred odvetnými opatreniami.

Ak sa domnievate, že v súvislosti s oznámením bol voči Vám urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasíte, môžete do 15 dní odo dňa, kedy ste sa o tomto úkone dozvedeli požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov o pozastavenie účinnosti takéhoto pracovnoprávneho úkonu. Kontakt na Úrad pre ochranu oznamovateľov: Úrad na ochranu oznamovateľov, Námestie slobody 29, 811 06 Bratislava, +421 948 935 166, sekretariat@oznamovatelia.sk.

Pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, môžete požiadať o poskytnutie ochrany prokurátora. Bližšie informácie k postupu Vám môže poskytnúť na Vaše požiadanie zodpovedná osoba.

Pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom alebo vo výške najmenej 30.000 EUR, môžete požiadať o ochranu príslušný správny orgán, ktorý o správnom delikte koná. Bližšie informácie k postupu Vám môže poskytnúť na Vaše požiadanie zodpovedná osoba.