FAQ

Desatoro zamestnávateľa HORNBACH

Doba čítania: 3 min.
Desatoro zamestnávateľa HORNBACH

Zoznámte sa so zásadami, ktorými sa riadia naši vedúci pracovníci.

Pravidlá pre vedúcich pracovníkov

HORNBACH udáva krok v odvetví do-it-yourself. Naša firma je zaviazaná svojej dlhoročnej tradícii, charakterizujú ju ale aj odvážne a inovatívne riešenia. Našu činnosť smerujeme k tomu, aby sme plnili želania našich zákazníkov a pokiaľ možno ich očakávania aj prekonávali.

Ako vedúci pracovníci sa zaväzujeme, že budeme firmu a zamestnancov pri týchto úlohách podporovať. Účinné vedenie a motivovaní zamestnanci sú v našich očiach hlavným predpokladom pre dlhodobý podnikateľský úspech.

Nižšie uvedené pravidlá pre vedúcich pracovníkov definujú našu koncepciu vedenia a ponúka istotu v otázke, čo môžu nadriadení a zamestnanci od vedúcich pracovníkov očakávať.

desatero 1

Máme podnikateľský prístup a konáme zodpovedne

Ako firma v oblasti obchodu a služieb udržujeme s našimi zákazníkmi dlhodobé vzťahy založené na dôvere, čestnosti a férovom jednaní. Sme schopní kedykoľvek vyhovieť stále sa meniacim potrebám zákazníkov. Myslíme vždy o krok napred a pre každý projekt ponúkame vhodné riešenie.

desatero 2

Usilujeme o spoluprácu založenú na rešpekte

V rámci podniku aj navonok usilujeme o konštruktívnu spoluprácu založenú na rešpekte. Tá je charakterizovaná čestným konaním a rešpektom najmä v rokovaní s našimi zákazníkmi, zamestnancami a vedúcimi pracovníkmi.

desatero 3

Sme otvorení zmenám

Chceme sa stále zlepšovať, a preto sa snažíme veci optimalizovať. Predpokladom pre to je byť neustále pripravený k zmenám. Byť otvorení novým cestám a vytvárať priaznivé prostredie pre zmeny.

desatero 4

Dohadujeme spoločne dosiahnuteľné ciele

Pre dosiahnutie úspechu firmy si musíme stanovovať ciele. Tie nám a našim zamestnancom poskytujú orientáciu a umožňujú nám, aby sme naše úsilie a rokovania dôsledne smerovali k presadzovaniu podnikovej stratégie.

desatero 5

Komunikujeme jasne a s orientáciou na cieľ

Na účinné vedenie je bezpodmienečne nutná komunikácie. Iba na základe stálej výmeny informácií môžeme našich zamestnancov získavať a motivovať pre naše úlohy a ciele.

desatero 6

Prijímame účinné rozhodnutia

Aby bolo možné dosahovať ciele, sú potrebné rozhodnutia. Tie nám umožňujú stanovovať si priority a odvodzovať od nich príslušné úlohy pre našich zamestnancov.

desatero 7

Vedieme k zodpovednosti

Ako vedúci pracovníci nie sme schopní cieľov dosahovať sami. Vedenie preto tiež znamená efektívne a s ohľadom na cieľ zapájať zamestnancov. Každý jednotlivec v tíme je podporovaný v tom, aby svojim nasadením prispieval k dosiahnutiu společených cieľov.

desatero 8

Motivujeme

Podporujeme našich zamestnancov. Ich vlastnú iniciatívu, ich stotožnenie s firmou HORNBACH a ich nadšenie pre prácu - to sú základy pre úspech ako spoločný, tak individuálny.

desatero 9

Podporujeme rozvoj našich zamestnancov

Ako vedúci pracovníci sme zodpovední za kvalifikáciu a rozvoj našich zamestnancov. Sami ideme príkladom. Investujeme do ďalšieho rozvoja našich vlastných zručností, aby sme dosiahli budúcim výzvam podniku.

desatero 10

Vykonávame pravidelnú a primeranú kontrolu

Kontrola nie je samoúčelná. Je určená na to, aby riadila rokovania našich zamestnancov a aby tak prispela k dosiahnutiu cieľov.