Záruka za akosť

Tento výrobok značky ARON bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality.

Spoločnosť HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava poskytuje podľa nižšie uvedených ustanovení záruku za akosť na kvalitu plastových a plast-hliníkových okien a balkónových dverí ARON.

Záručná doba na plastové a plast-hliníkové okná a balkónové dvere predstavuje u výrobkov radu:

 • ARON Basic: 6 rokov
 • ARON Comfort 6 rokov
 • ARON Renova: 8 rokov
 • ARON Novum: 8 rokov
 • ARON Passi 10 rokov
 • ARON Design: 10 rokov

Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

Záruka na produkty ARON si vyžaduje odborne vykonanú montáž v súlade s platnými smernicami a normami a vzťahuje sa výlučne na výrobné chyby alebo chyby materiálu. Táto záruka platí iba pri použití výrobku na území členských štátov EÚ a vo Švajčiarsku.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté následkom:

 • odborne nesprávne vykonanej montáže (nedodržaním platných smerníc a noriem)
 • mimoriadneho chemického alebo mechanického zaťaženia
 • neodbornej manipulácie alebo neodborného používania
 • neodbornej alebo nedostatočnej údržby alebo čistenia
 • násilného alebo zámerného poškodenia
 • použitia neoriginálnych náhradných dielov
 • nehody
 • napadnutia škodcami
 • zmenami farby v dôsledku pôsobenia svetla
 • chýb podmienených klimatickými podmienkami v miestnosti
 • zmien, prestavieb alebo doplneniami bez písomnej dohody s výrobcom
 • pôsobenia vlhkosti v dôsledku neodborného zabudovania okna

Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenia amortizovaných dielov, ktoré sú spôsobené normálnym opotrebením.

Záruka tiež nezahŕňa nárok na sprievodné škody ani na prípadné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky pokazený výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide o prípad na ktorý sa vzťahuje záruka, poskytovateľ záruky opraví výrobok na svoje náklady alebo ho na svoje náklady vymení. Výber plnenia záruky (oprava alebo výmena) je na uvážení poskytovateľa záruky. V prípade, ak sa výrobok v momente uplatnenia záruky už nedodáva, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť výrobok za iný podobný výrobok. Vymenený výrobok alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Plnenia zo záruky (oprava alebo výmena) záručnú dobu nepredlžujú. Plnením zo záruky nevzniká nová záruka.

V prípade uplatňovania záruky sa prosím obráťte na najbližšiu predajňu HORNBACH. Ich zoznam je uvedený na stránke www.hornbach.sk. Alebo sa prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy
„onlineshop@hornbach.sk“
skontaktujte s poskytovateľom záruky, aby ste si s ním dohodli obhliadku chybného výrobku na mieste.

Záruka môže byť uplatnená iba po predložení originálneho pokladničného dokladu alebo originálnej faktúry.

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za chyby podľa príslušných právnych predpisov nie sú touto zárukou nijako obmedzené.

Pokyny k údržbe

Odborná údržba každoročne vyžaduje nasledujúce opatrenia:

 • kontrolu funkčnosti všetkých pohyblivých súčastí a uzatváracích miest,
 • premazanie všetkých pohyblivých dielov a uzatváracích miest; používajte iba oleje a tuky, ktoré neobsahujú kyseliny,
 • ak je negatívne ovplyvnená funkčnosť okien/dverí, ak sa napr. nezatvárajú správne, upravte kovanie najmä v rohových ložiskách a nožnice.

Na okná používajte výlučne čistiace a údržbové prípravky, ktoré nepoškodzujú ochranu proti korózii jednotlivých dielov kovania.