Záruka za akosť

Tento výrobok značky ARON bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality.

Spoločnosť HORNBACH – Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava poskytuje podľa nižšie uvedených ustanovení záruku za akosť na kvalitu výrobkov značky ARON.

Záručná doba na strešné okná ARON je 10 rokov.

Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

Záruka na produkty ARON sa vzťahuje výhradne na výrobné a materiálové chyby a platí iba pri odbornej a správne vykonanej montáži, ktorá spĺňa platné smernice a normy. Predpokladom uplatnenia záruky je aj náležitá starostlivosť o výrobky, ako je napríklad starostlivosť o kovanie, pravidelné dodatočné ošetrenie drevených komponentov drevených okien atď. Táto záruka platí iba pri použití výrobku na území členských štátov EÚ a vo Švajčiarsku v tej krajine, kde bol tento výrobok zakúpený.

Záruka sa nevzťahuje na vady, vzniknuté následkom:

 • mimoriadneho chemického alebo mechanického zaťaženia
 • neodbornej manipulácie alebo neodborného používania
 • neodborného alebo nedostatočného čistenia/starostlivosti/údržby
 • násilného alebo zámerného poškodenia
 • použitia neoriginálnych náhradných dielov
 • nehody
 • napadnutia škodcami
 • zmenami farby v dôsledku pôsobenia svetla
 • nedostatkov podmienených klímou miestnosti
 • zmien, prestavieb alebo doplneniami bez písomnej dohody s výrobcom
 • pôsobenia vlhkosti v dôsledku neodborného zabudovania okna

Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenia amortizovaných dielov, ktoré sú spôsobené normálnym opotrebením. Záruka tiež nezahŕňa nárok na sprievodné škody ani na prípadné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky pokazený výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide o prípad na ktorý sa vzťahuje záruka, poskytovateľ záruky opraví výrobok na svoje náklady alebo ho na svoje náklady vymení.

Výber plnenia záruky (oprava alebo výmena) je na uvážení poskytovateľa záruky. V prípade, ak sa výrobok v momente uplatnenia záruky už nedodáva, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť výrobok za iný podobný výrobok. Vymenený výrobok alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Plnenia zo záruky (oprava alebo výmena) záručnú dobu nepredlžujú. Plnením zo záruky nevzniká nová záruka.

V prípade uplatňovania záruky sa, prosím, obráťte na najbližšiu predajňu HORNBACH. Ich zoznam je uvedený na stránke www.hornbach.sk. Alebo sa prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy
„onlineshop@hornbach.sk“ skontaktujte s poskytovateľom záruky.

Záruka môže byť uplatnená iba po predložení originálneho pokladničného dokladu alebo originálnej faktúry.

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za chyby podľa príslušných právnych predpisov nie sú touto zárukou nijako obmedzené.