Záruka za akosť

Tento výrobok značky AVITAL bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality. Spoločnosť HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava (ďalej len poskytovateľ záruky), poskytuje podľa nižšie uvedených ustanovení záruku za akosť na sanitárne batérie, kuchynské batérie a termostaty značky AVITAL.

Záručná doba je

  • 10 rokov na kvalitu vrátane 2 rokov na opotrebiteľné diely
  • 30 rokov na možnosť dokúpenia rýchlo opotrebiteľných dielov.

Príslušná záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

a. záruka kvality

Záruka kvality sa vzťahuje výlučne na výrobné a materiálové chyby batérií a termostatov v čase dodania. Táto záruka platí pri používaní výrobku v Európskej únii a vo Švajčiarsku.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté následkom:

  • nesprávnej montáže alebo zapojenia,
  • neodbornej manipulácie alebo neodborného používania,
  • neodbornej alebo nedostatočnej údržby alebo čistenia,
  • násilného pôsobenia alebo zámerného poškodenia,
  • používania neoriginálnych náhradných dielov
  • neodborného používania chemikálií

V období prvých dvoch rokov od zakúpenia výrobku zahŕňa záruka kvality navyše aj poškodenie rýchlo opotrebiteľných dielov, ktoré bolo spôsobené bežným opotrebením. Záruka sa ďalej nevzťahuje na chyby alebo poškodenia elektrických súčastí (napr. LED alebo senzorová technika), ako aj poškodenia dielov rýchleho opotrebenia po uplynutí hore uvedenej dvojročnej záručnej doby. Záruka tiež nezahŕňa nárok na sprievodné škody ani na prípadné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

b. záruka na dokupovanie náhradných dielov

Poskytovateľ záruky garantuje, že zákazník, ktorý si zakúpi batérie AVITAL, si môže pri poskytovateľovi záruky v časovom úseku 30 rokov od zakúpenia príslušného výrobku dokúpiť kompatibilné, resp. vhodné náhradné diely na rýchlo opotrebovateľné súčasti batérií. Záruka sa ďalej nevzťahuje na pôvodné či následné poškodenie či možné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

a. záruka kvality

Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky pokazený výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide o prípad na ktorý sa vzťahuje záruka, poskytovateľ záruky opraví výrobok na svoje náklady alebo ho na svoje náklady vymení. V prípade, ak sa výrobok v momente uplatnenia záruky už nedodáva, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť výrobok za iný podobný výrobok. Vymenený výrobok alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Záručné plnenie nepredlžuje dobu záruky kvality. Plnením zo záruky nevzniká nová záruka. Ak sa nárok na záruku po preverení ukáže ako zjavne neoprávnený, poskytovateľ záruky je oprávnený vyúčtovať vzniknuté náklady žiadateľovi.

b. záruka na dokupovanie náhradných dielov

Po dobu trvania záručnej doby bude mať poskytovateľ záruky kompatibilné, resp. vhodné náhradné diely na predaj za príslušnú trhovú cenu. Ak v čase záručného prípadu nie je možné náhradný diel dodať, je poskytovateľ záruky oprávnený ponúknuť rovnocenný náhradný diel na zakúpenie za príslušnú trhovú cenu.

V prípade uplatňovania záruky sa, prosím, obráťte na najbližšiu predajňu HORNBACH. Ich zoznam je uvedený na stránke www.hornbach.sk.

Alebo sa prostredníctvom nasledovnej mailovej adresy skontaktujte s poskytovateľom záruky, aby ste s ním dohodli zaslanie resp. vyzdvihnutie chybného výrobku: onlineshop@hornbach.sk.

Záruka môže byť uplatnená iba po predložení originálneho pokladničného dokladu alebo originálnej faktúry.

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za chyby podľa príslušných právnych predpisov nie sú touto zárukou nijako obmedzené.