Záruka za akosť

Tento výrobok značky BUILDIFY bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality.

Spoločnosť HORNBACH – Baumarkt SK spol. s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava poskytuje podľa nižšie uvedených ustanovení záruku za akosť na kvalitu skriňových systémov BUILDIFY.

Záručná doba je 5 rokov.

Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

Táto záruka sa vzťahuje výlučne na súkromné objekty a použité materiály, kvalitu povrchu, funkčnú spoľahlivosť, funkčnosť použitého kovania a jeho profesionálnu montáž, ako aj odborné spracovanie podľa priemyselnej sériovej výroby, resp. noriem.

Táto záruka platí iba pri použití výrobku na území členských štátov EÚ a vo Švajčiarsku.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku

  • Rýchlo opotrebovateľné súčasti
  • neodbornej prepravy alebo montáže/demontáže
  • pôsobenia špicatých predmetov, resp. predmetov s ostrými hranami, ako napr. nože, ktoré sa používajú pri vybaľovaní tovaru
  • neodborného zaobchádzania s vlhkosťou alebo tekutinami a nevhodnými prostriedkami na ošetrenie, ako aj nevhodným pokusom o opravu alebo zlepšenie
  • pôsobenia životného prostredia, ako napr. extrémne sucho/vlhkosť vzduchu, svetlo a teplota,
    znečistenie spôsobené domácimi zvieratami
  • preťaženie podláh alebo závesných skriniek/regálov nad rámec povolených maximálnych hodnôt zaťaženia
  • úmyselného zničenia alebo neodborného použitia

Záruka tiež nezahŕňa nárok na sprievodné škody ani na prípadné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky pokazený výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide o prípad na ktorý sa vzťahuje záruka, poskytovateľ záruky opraví výrobok na svoje náklady alebo ho na svoje náklady vymení. Výber plnenia záruky (oprava alebo výmena) je na uvážení poskytovateľa záruky. V prípade, ak sa výrobok v momente uplatnenia záruky už nedodáva, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť výrobok za iný podobný výrobok. Vymenený výrobok alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Plnenia zo záruky (oprava alebo výmena) záručnú dobu nepredlžujú. Plnením zo záruky nevzniká nová záruka.

V prípade uplatňovania záruky sa prosím obráťte na najbližšiu predajňu HORNBACH. Ich zoznam je uvedený na stránke www.hornbach.sk. Alebo sa prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy „onlineshop@hornbach.sk“ skontaktujte s poskytovateľom záruky, aby ste si s ním dohodli obhliadku chybného výrobku na mieste.

Záruka môže byť uplatnená iba po predložení originálneho pokladničného dokladu alebo originálnej faktúry.

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za chyby podľa príslušných právnych predpisov nie sú touto zárukou nijako obmedzené.