Záruka za akosť

Tento výrobok značky FLAIR designed by Laura Vincentini bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality.

Spoločnosť HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava (ďalej len poskytovateľ záruky), poskytuje záruku za akosť na kvalitu svietidiel a pribalených LED svetelných zdrojov podľa nižšie uvedených ustanovení.

Záručná doba je 10 rokov. Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

Záruka sa vzťahuje výlučne na výrobné chyby a chyby materiálu. Záruka platí iba pri užívaní výrobku na súkromné účely.

Záruka sa nevzťahuje na vady, vzniknuté následkom:

  • nesprávnej montáže alebo zapojenia,
  • neodbornej manipulácie alebo neodborného používania,
  • násilného pôsobenia

Táto záruka sa nevzťahuje ani na vedľajšie alebo následné poškodenia.

Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky pokazený výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide o prípad, na ktorý sa vzťahuje záruka, poskytovateľ záruky vymení tovar na svoje náklady.
V prípade, ak sa produkt v čase uplatnenia záruky už nedá dodať, tak je poskytovateľ záruky oprávnený daný produkt vymeniť za porovnateľný produkt. Vymenený výrobok alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Záručné plnenie nepredlžuje záručnú dobu. Uplatnením záruky ani nevzniká nárok na novú záručnú lehotu.

V prípade uplatňovania záruky sa, prosím, obráťte na najbližšiu predajňu HORNBACH. Ich zoznam je uvedený na stránke www.hornbach.sk. Alebo sa prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy skontaktujte s poskytovateľom záruky:

onlineshop@hornbach.sk

Záruka môže byť uplatnená iba po predložení originálneho pokladničného dokladu alebo originálnej faktúry.

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za vady výrobku a zo zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom nie sú touto zárukou dotknuté.