Záruka za akosť

Tento výrobok značky Industrial bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality.

Spoločnosť HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 9, Bratislava, PSČ 821 04 (ďalej len poskytovateľ záruky), poskytuje záruku za akosť na kvalitu výrobkov podľa nižšie uvedených ustanovení.

Záručná doba je 10 rokov. Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

Záruka sa vzťahuje výlučne na výrobné alebo materiálové chyby pri používaní výrobku v Európskej únii a/alebo vo Švajčiarsku.
Záruka platí iba pri používaní výrobku na súkromné účely.

Záruka sa nevzťahuje na vady, vzniknuté následkom:

  • nesprávnej montáže
  • neodbornej manipulácie alebo neodborného používania,
  • násilného pôsobenia
  • nedodržania návodu na obsluhu a nedostatočnej údržby alebo starostlivosti.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia amortizovaných dielov, ktoré sú spôsobené bežným opotrebením pri používaní.

Táto záruka sa nevzťahuje na vedľajšie alebo následné poškodenia, ako aj prípadné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky pokazený výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide o prípad, na ktorý sa vzťahuje záruka, poskytovateľ záruky výrobok na svoje náklady opraví alebo ho vymení. Spôsob plnenia záruky (oprava alebo výmena) je na uvážení poskytovateľa záruky. V prípade, ak výrobok v čase uplatnenia záruky nie je možné dodať, je poskytovateľ záruky oprávnený výrobok vymeniť za iný rovnocenný výrobok. Vymenený výrobok alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Plnenia zo záruky (oprava alebo výmena) záručnú dobu nepredlžujú. Plnením zo záruky nevzniká nová záruka.

V prípade uplatňovania záruky sa, prosím, obráťte na najbližšiu predajňu HORNBACH. Tú nájdete na www.hornbach.sk.

Alebo sa prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy skontaktujte s poskytovateľom záruky, aby ste si s ním dohodli zaslanie, resp. vyzdvihnutie chybného výrobku onlineshop@hornbach.sk.

Záruka môže byť uplatnená iba po predložení originálneho pokladničného dokladu alebo originálnej faktúry.

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za chyby podľa príslušných právnych predpisov nie sú touto zárukou nijako obmedzené.