Záruka za akosť

Tento výrobok značky Jungborn bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality. Spoločnosť HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 9, Bratislava, PSČ 821 04 (ďalej len poskytovateľ záruky), poskytuje podľa nižšie uvedených ustanovení záruku za akosť na kvalitu výrobkov zo sanitárneho akrylátu / sanitárnej keramiky značky Jungborn.

Záručná doba je 30 rokov na sanitárnu keramiku, kúpeľňové a sprchové vane, a 10 rokov na WC sedáky. Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

Záruka sa vzťahuje výlučne na výrobné alebo materiálové chyby povrchu (glazúra pri sanitárnej keramike). Táto záruka platí pri používaní výrobku v Európskej únii a vo Švajčiarsku.

Záruka sa nevzťahuje na vady, vzniknuté následkom:

  • nesprávnej montáže alebo zapojenia,
  • neodbornej manipulácie alebo neodborného používania,
  • neodbornej alebo nedostatočnej údržby alebo čistenia,
  • násilného poškodenia,
  • používania neoriginálnych náhradných dielov alebo
  • neodborného používania chemikálií.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenia amortizovaných dielov, ktoré sú spôsobené normálnym opotrebením. Záruka tiež nezahŕňa nárok na sprievodné škody ani na prípadné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky pokazený výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide o prípad, na ktorý sa vzťahuje záruka, poskytovateľ záruky výrobok na svoje náklady opraví alebo ho vymení.

V prípade, ak sa výrobok v momente uplatnenia záruky už nedodáva, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť výrobok za iný podobný výrobok. Vymenený výrobok alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Plnenia zo záruky (oprava alebo výmena) záručnú dobu nepredlžujú. Plnením zo záruky nevzniká nová záruka.

V prípade uplatňovania záruky sa, prosím, obráťte na najbližšiu predajňu HORNBACH.

Ich zoznam je uvedený na stránke www.hornbach.sk.

Alebo sa prostredníctvom nasledovnej emailovej adresy skontaktujte s poskytovateľom záruky, aby ste s ním dohodli zaslanie, vyzdvihnutie alebo posúdenie chybného výrobku: onlineshop@hornbach.sk.

Záruka môže byť uplatnená iba po predložení originálneho pokladničného dokladu alebo originálnej faktúry.

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za chyby podľa príslušných právnych predpisov nie sú touto zárukou nijako obmedzené.