Záruka za akosť

Tento výrobok značky KEO bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality. Spoločnosť HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., so sídlom Galvaniho 9, 821 04 Bratislava (ďalej len ako poskytovateľ záruky), poskytuje záruku za akosť na batérie/sprchy značky KEO zakúpené u poskytovateľa záruky podľa nižšie uvedených ustanovení.

Záručná doba je 5 rokov.

Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

Záruka sa vzťahuje výlučne na výrobné a materiálové vady. Táto záruka platí pri používaní výrobku v Európskej únii a vo Švajčiarsku. Táto záruka sa nevzťahuje na závady, ktoré vznikli v dôsledku:

  • škody vzniknutej pri preprave,
  • neoprávneného alebo nevhodného použitia,
  • použitia hrubej sily alebo cudzieho zavinenia,
  • škôd spôsobených nedodržaním pokynov montáže či použitia,
  • pripojenia k nesprávnemu sieťovému napätiu alebo druhu prúdu,
  • neodbornej inštalácie,
  • použitia neschváleného náradia alebo príslušenstva.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenia, ktoré sú spôsobené normálnym opotrebením. Záruka tiež nezahŕňa nárok na sprievodné škody ani na prípadné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky pokazený výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide o prípad, na ktorý sa vzťahuje záruka, poskytovateľ záruky výrobok vymení.

V prípade, ak sa výrobok v momente uplatnenia záruky už nedodáva, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť výrobok za iný podobný výrobok.

Vymenený výrobok prechádza do vlastníctva poskytovateľa záruky. Záručné plnenie nepredlžuje záručnú dobu. Uplatnením záruky ani nevzniká nárok na novú záručnú lehotu.

V prípade uplatňovania záruky sa, prosím, obráťte na najbližšiu predajňu HORNBACH. Ich zoznam je uvedený na stránke www.hornbach.sk. Alebo sa prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy skontaktujte s poskytovateľom záruky:

onlineshop@hornbach.sk

Záruka môže byť uplatnená iba po predložení originálneho pokladničného dokladu alebo originálnej faktúry.

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za chyby podľa príslušných právnych predpisov nie sú touto zárukou nijako obmedzené.