Záruka za kvalitu

Výrobky značky Konsta boli vyrobené pomocou tých najmodernejších výrobných metód a podliehajú stálej prísnej kontrole kvality.

HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim, (ďalej poskytovateľ záruky) poskytuje na základe nasledujúcich ustanovení záruku na kvalitu výrobkov značky Konsta.

Záručná doba je 5 rokov.

Záručná doba začína plynúť od dátumu zakúpenia. Uschovajte si ako platný doklad o nákupe originál pokladničného bloku alebo faktúry.

Záruka na víkendové domčeky, domčeky na náradie, prístrešky pre auto, záhradné altány a značku Konsta sa vzťahuje výhradne na drevo, konštrukciu a stabilitu pri riadnej montáži a údržbe pri použití na súkromné účely. Na všetky tlakovo impregnované pohľadové ploty, podperné mriežky pre popínavé rastliny a predzahrádkové ploty preberá Hornbach 5-ročnú záruku na hnilobu alebo drevokazné huby pri použití na súkromné účely. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli:

  • nesprávnou montážou,
  • neodborným zaobchádzaním alebo použitím,
  • neodbornou alebo nedostatočnou údržbou alebo čistením,
  • použitím násilia,
  • použitím neoriginálnych náhradných dielov,
  • pôsobením chemického, elektrického alebo elektronického materiálu v rozpore s ustanoveniami,
  • zmenami na výrobku spôsobenými poveternostnými vplyvmi alebo priamym slnečným žiarením,
  • komerčným použitím alebo prenájmom výrobkov,
  • priamym kontaktom medzi plotovými stĺpikmi a zeminou.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenie ako odchýlky vo farbe, vyblednutí, tvorbu trhlín alebo podobné zmeny. Záruka sa nevzťahuje na sprievodné ani následné poškodenia ani na možné náklady na montáž či demontáž v záručnom prípade.

Po záručnú dobu poskytovateľ záruky preskúma vadný výrobok, aby sa zistilo, či sa jedná o záručný prípad. Ak o záručný prípad ide, potom poskytovateľ záruky na svoje vlastné náklady výrobok opraví alebo vymení.

Pokiaľ výrobok v čase záručného prípadu sa už nedá dodať, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť výrobok za podobný produkt. Vymenený výrobok alebo časti tohto výrobku prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Záručné plnenie (oprava alebo výmena) nepredlžuje záručnú dobu. Vykonaním záručného plnenia nevzniká nová záruka.

V prípade uplatnenia záruky, sa prosím, obráťte na vašu najbližšiu predajňu HORNBACH.

Alebo kontaktujte poskytovateľa záruky na nasledujúcej e-mailovej adrese s vašimi požiadavkami ohľadom zaslania, vyzdvihnutia či odborného posúdenia chybného tovaru: onlineshop@hornbach.sk alebo využijte náš Kontaktný formulár.

Záruku je možné uplatniť iba na základe predloženia originálu pokladničného dokladu alebo originálu faktúry.

Vaše zákonné práva zo záruky ani ručenie za výrobok nie sú zárukou nijako obmedzené.