Záruka za akosť

Tento výrobok značky Kovona System a.s. bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality.

HORNBACH - Baumarkt SK spol s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava (ďalej len poskytovateľ záruky), poskytuje záruku za akosť na kvalitu regálov značky Kovona podľa nižšie uvedených ustanovení.

Záručná doba je 5 rokov. Začína plynúť od dátumu kúpy.

Záručná doba sa vzťahuje na funkčnosť jednotlivých dielov.

Pre preukázanie dátumu zakúpenia si, prosím, dobre uschovajte originál pokladničného bloku či originál faktúry.

Záruka sa vzťahuje výlučne na výrobné chyby alebo chyby materiálu.

Táto záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli následkom

  • nesprávne vykonanej montáže či pripojenie,
  • neodborného zaobchádzania alebo používanie,
  • násilného pôsobenia,
  • modifikácie výrobkov,
  • pôsobenia chemických vplyvov v rozpore s určením.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na sprievodné alebo následné poškodenia alebo možné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

V rámci záručnej doby môže poskytovateľ záruky preskúšať príslušný chybný výrobok, aby zistil, či sa jedná o záručný prípad. Ak sa jedná o záručnej prípad, poskytovateľ záruky podľa svojej voľby opraví alebo vymení tovar na svoje náklady.

Ak v okamihu záručného prípadu nemožno tovar už dodať, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť tovar za iný podobný výrobok. Vymenený tovar alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Záručná plnenia (oprava či výmena) nepredlžujú záručnú dobu. Záručným plnením tiež nevzniká nová záruka.

V prípade uplatnenia záruky sa obráťte na najbližší predajňu HORNBACH. Tú nájdete na www.hornbach.sk.

Alebo sa spojte na nasledujúcej emailovej adrese s poskytovateľom záruky na dohováranie ohľadom zaslania, príp. vyzdvihnutia chybného tovaru: onlineshop@hornbach.sk.

Uplatnenie záruky je možné len po predložení originálu pokladničného dokladu alebo originálu faktúry.

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za chyby podľa príslušných právnych predpisov nie sú touto zárukou nijako obmedzená.