Záruka za akosť

Tento výrobok značky LUMAK PRO bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality.

HORNBACH - Baumarkt SK spol s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava (ďalej len poskytovateľ záruky), poskytuje záruku za akosť na kvalitu produktov značky podľa nižšie uvedených ustanovení.

Záručná doba je 5 rokov.

Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

Záruka sa vzťahuje výlučne na výrobné chyby alebo chyby materiálu pri používaní výrobku v Európskej únii a/alebo vo Švajčiarsku. Záruka platí iba pri užívaní výrobku na súkromné účely.

Záruka sa nevzťahuje na vady, vzniknuté následkom:

  • nesprávnej montáže alebo zapojenia,
  • neodbornej manipulácie alebo neodborného používania,
  • násilného pôsobenia

Záruka sa ďalej nevzťahuje na ďalšie poškodenia opotrebovateľných dielov.

Záruka tiež nezahŕňa nárok na sprievodné alebo následné škody ani na prípadné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky. Ďalej sa tiež nevzťahuje na zabudované batérie.

Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky pokazený výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide o prípad, na ktorý sa vzťahuje záruka, poskytovateľ záruky výrobok na svoje náklady opraví alebo ho vymení.
V prípade, ak sa výrobok v momente uplatnenia záruky už nedodáva, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť výrobok za iný podobný výrobok. Vymenený výrobok alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Plnenia zo záruky (oprava alebo výmena) záručnú dobu nepredlžujú. Plnením zo záruky nevzniká nová záruka.

V prípade uplatňovania záruky sa, prosím, obráťte na najbližšiu predajňu HORNBACH. Ich zoznam je uvedený na stránke www.hornbach.sk.

Alebo sa prostredníctvom nasledovnej mailovej adresy skontaktujte s poskytovateľom záruky, aby ste s ním dohodli zaslanie resp. vyzdvihnutie chybného výrobku: onlineshop@hornbach.sk.

Záruka môže byť uplatnená iba po predložení originálneho pokladničného dokladu alebo originálnej faktúry.

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za chyby podľa príslušných právnych predpisov nie sú touto zárukou nijako obmedzené.