Záruka za akosť

Tento výrobok značky Maurerlob bol vyrobený podľa najmodernejších výrobných postupov a podlieha stálej a prísnej kontrole kvality.

Spoločnosť HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava (ďalej len poskytovateľ záruky) poskytuje záruku na kvalitu za akosť výrobkov podľa nasledujúcich ustanovení.

Záručná doba je 10 rokov. Začína plynúť od dátumu zakúpenia.

Pre preukázanie dátumu zakúpenia si, prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru.

Záruka na náradie sa vzťahuje výlučne na výrobné chyby alebo chyby materiálu a tiež fungovanie pri používaní výrobku v Eúrópskej únii a/alebo vo Švajčiarsku. Záruka platí iba pri súkromnom používaní v súlade so stanoveným účelom použitia.

Táto záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli následkom

  • neodborného zaobchádzania alebo používania,
  • neodbornej alebo nedostatočne vykonanej údržbe a čisteniu,
  • násilného pôsobenia,
  • použitia neoriginálnych náhradných dielov,
  • pôsobenia chemických, elektrických alebo elektronických vplyvov odporujúcich týmto ustanoveniam,
  • zmien na výrobku spôsobených poveternostnými vplyvmi a priamym slnečným žiarením,
  • použitia výrobku ku komerčným účelom alebo ich prenájmu.

Záruka nezahŕňa ďalšie poškodenie spotrebných súčastí, ktoré je spôsobené bežným opotrebovaním. Záruka sa nevzťahuje tiež na sprievodné škody alebo následné škody ani na prípadné náklady na demontáž a montáž.

V rámci záručnej doby môže poskytovateľ záruky preskúšať príslušný chybný výrobok, aby zistil, či sa jedná o záručný prípad. Ak sa skutočne jedná o záručný prípad, poskytovateľ záruky príslušný výrobok opraví alebo vymení na svoje vlastné náklady. Ak v okamihu záručného prípadu nemožno tovar už dodať, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť výrobok za iný podobný výrobok. Vymenený výrobok alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Plnenia zo záruky (oprava alebo výmena) záručnú dobu nepredlžujú. Plnením zo záruky tiež nevzniká nová záruka.

Na účely uplatnenia záruky sa obráťte na najbližšiu predajňu HORNBACH. Tú nájdete na www.hornbach.sk.

Alebo kontaktujte poskytovateľa záruky na následujúcej e-mailovej adrese „onlineshop@hornbach.sk“.

Uplatnenie záruky je možné iba po predložení originálneho pokladničného dokladu alebo originálnej faktúry.

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za chyby podľa príslušných právnych predpisov nie sú touto zárukou nijako obmedzené.