Záruka za akosť

Tento výrobok značky PERTURA bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality.

Spoločnosť HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava poskytuje podľa nižšie uvedených ustanovení záruku za akosť na kvalitu interiérových dverí PERTURA.

Záručná doba na interiérové dvere predstavuje 8 rokov.

Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

Záruka sa vzťahuje výlučne na výrobné alebo materiálové chyby a iba na používanie výrobku v bežne namáhaných, súkromných obytných priestoroch do triedy 5 podľa DIN 12400. Záruka si vyžaduje odborne vykonanú montáž v súlade s platnými smernicami a normami. Táto záruka platí iba pri použití výrobku na území členských štátov EÚ a vo Švajčiarsku.

Záruka sa nevzťahuje na celosklenené dvere, sklenené prvky, dvere so špeciálnym plástovým jadrom a na posuvné dvere.

Záruka sa nevzťahuje na vady, vzniknuté následkom:

  • mimoriadneho chemického alebo mechanického zaťaženia
  • neodbornej manipulácie alebo neodborného používania
  • neodbornej alebo nedostatočnej údržby alebo čistenia
  • násilného alebo zámerného poškodenia
  • montáže dverí vo vlhkých priestoroch
  • zabudovania zárubne od iného výrobcu
  • použitia neoriginálnych náhradných dielov

Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenia amortizovaných (spotrebných) dielov, ktoré sú spôsobené bežným opotrebením. Záruka tiež nezahŕňa nárok na sprievodné škody ani na prípadné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky pokazený výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide o prípad na ktorý sa vzťahuje záruka, poskytovateľ záruky opraví výrobok na svoje náklady alebo ho na svoje náklady vymení.
Výber plnenia záruky (oprava alebo výmena) je na uvážení poskytovateľa záruky. V prípade, ak sa výrobok v momente uplatnenia záruky už nedodáva, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť výrobok za iný podobný výrobok. Vymenený výrobok alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Plnenia zo záruky (oprava alebo výmena) záručnú dobu nepredlžujú. Plnením zo záruky nevzniká nová záruka.

V prípade uplatňovania záruky sa prosím obráťte na najbližšiu predajňu HORNBACH. Ich zoznam je uvedený na stránke www.hornbach.sk. Alebo sa prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy „onlineshop@hornbach.sk“ skontaktujte s poskytovateľom záruky, aby ste si s ním dohodli obhliadku chybného výrobku na mieste.

Záruka môže byť uplatnená iba po predložení originálneho pokladničného dokladu alebo originálnej faktúry.

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za chyby podľa príslušných právnych predpisov nie sú touto zárukou nijako obmedzené.