Záruka za akosť

Kuchyne PICCANTE sa vyrábajú podľa najmodernejších výrobných metód a podliehajú neustálej prísnej kontrole kvality.

Spoločnosť HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava (ďalej nazývaná poskytovateľ záruky) poskytuje podľa nižšie uvedených ustanovení záruku za akosť na spracovanie a kvalitu (odolnosť voči poškodeniu spôsobenému bežným používaním) kuchýň PICCANTE.

Záručná doba je 10 rokov.

Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

Záruka sa vzťahuje iba na chyby spracovania alebo materiálu v prípade jednotlivých komponentov kuchýň PICCANTE uvedených nižšie:

 • Ukončovacie regály, regály na fľaše a regály na taniere,
 • Ochrana dna na spodnú skrinku,
 • Krycie panely,
 • Dekoračné / obrubovacie lišty,
 • Drôtené koše,
 • Zásuvné poličky z tvrdeného skla a melamínu,
 • Laminované pracovné dosky s minimálnou hrúbkou 38 mm,
 • Závesné mechanizmy,
 • Korpusy skriniek,
 • Zásuvky pod rúrou na pečenie,
 • Soklové zásuvky,
 • Soklové lišty,
 • Drezy,
 • Čiastočné výsuvy, plné výsuvy, čelá zásuviek a tlmiče zásuviek,
 • Nohy spodných skriniek.

Záruka je platná iba v tom prípade, ak sa výrobok používa na súkromné účely v Európskej únii a Švajčiarsku. Nárok na záručné plnenie nevzniká v takom prípade, ak bola škoda spôsobená profesionálnym používaním kuchynských komponentov PICCANTE.

Záruka sa nevzťahuje na vady, vzniknuté následkom:

 • neodborného používania alebo nedostatočnej údržby,
 • násilného pôsobenia alebo použitím neprimeranej sily,
 • nedodržania návodu na používanie resp. návodu na starostlivosť o výrobok
 • neodbornou montážou, ktorú nevykonal náš montážny servis.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenia amortizovaných dielov (napr. stopy používania na pracovnej doske), ktoré sú spôsobené normálnym opotrebením. Záruka taktiež nezahŕňa nárok na sprievodné škody alebo následné škody.

Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky pokazený výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide o prípad na ktorý sa vzťahuje záruka, poskytovateľ záruky opraví výrobok na svoje náklady alebo ho na svoje náklady vymení. Vymenený výrobok alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky. Náklady na opravu, náhradné diely ako aj náklady na prácu a cestu montéra znáša poskytovateľ záruky.

V prípade, ak sa výrobok v momente uplatnenia záruky už nedodáva, je poskytovateľ záruky oprávnený podľa svojho výberu vymeniť výrobok za iný podobný výrobok alebo ponúknuť peňažné odškodnenie. Poskytovateľ záruky rozhodne, pri zohľadnení prevedenia, funkcie a kvality, ktorý produkt sa použije ako primeraný náhradný produkt. V prípade peňažného odškodnenia bude vykonaný zápočet ku kúpnej cene v závislosti od doby používania vadného produktu.

Plnenia zo záruky (oprava alebo výmena) záručnú dobu nepredlžujú. Plnením zo záruky nevzniká nová záruka.

V prípade uplatňovania záruky sa, prosím, obráťte na najbližšiu predajňu HORNBACH. Ich zoznam je uvedený na stránke www.hornbach.sk. Alebo sa prostredníctvom nasledovnej mailovej adresy skontaktujte s poskytovateľom záruky, aby ste s ním dohodli posúdenie chybného výrobku: onlineshop@hornbach.sk.

Záruka môže byť uplatnená iba po predložení originálneho pokladničného dokladu alebo originálnej faktúry.

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za chyby podľa príslušných právnych predpisov nie sú touto zárukou nijako obmedzené.