Záruka za akosť

Tento výrobok značky Roth Lange bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality.

HORNBACH - Baumarkt SK spol s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava (ďalej len poskytovateľ záruky), poskytuje záruku za akosť na kvalitu elektroinštalačného materiálu značky Roth Lange podľa nižšie uvedených ustanovení.

Záručná doba je 5 rokov.

Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

Záručná doba na dokúpenie radu vypínačov predstavuje 10 rokov. Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

Záruka sa vzťahuje výlučne na výrobné a materiálové vady.

Záruka sa nevzťahuje na vady, vzniknuté následkom:

  • nesprávnej montáže alebo zapojenia,
  • neodbornej manipulácie alebo neodborného používania,
  • násilného poškodenia,
  • modifikácie výrobkov,
  • pôsobenia chemických vplyvov, ktoré sú v rozpore s určením.

Táto záruka sa nevzťahuje na vedľajšie alebo následné poškodenia, ako aj prípadné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky pokazený výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide o prípad, na ktorý sa vzťahuje záruka, poskytovateľ záruky výrobok na svoje náklady opraví alebo ho vymení.
V prípade, ak sa výrobok v momente uplatnenia záruky už nedodáva, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť výrobok za iný podobný výrobok. Vymenený výrobok alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Plnenia zo záruky (oprava alebo výmena) záručnú dobu nepredlžujú. Plnením zo záruky nevzniká nová záruka.

V prípade uplatňovania záruky sa, prosím, obráťte na najbližšiu predajňu HORNBACH. Ich zoznam je uvedený na stránke www.hornbach.sk.

Alebo sa prostredníctvom nasledovnej mailovej adresy skontaktujte s poskytovateľom záruky, aby ste s ním dohodli zaslanie resp. vyzdvihnutie chybného výrobku: onlineshop@hornbach.sk.

Záruka môže byť uplatnená iba po predložení originálneho pokladničného dokladu alebo originálnej faktúry.

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za chyby podľa príslušných právnych predpisov nie sú touto zárukou nijako obmedzené.