Záruka za akosť

Tento výrobok značky Rotheigner bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha nepretržitej a prísnej kontrole kvality.

Spoločnosť HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava, poskytuje podľa ďalej uvedených ustanovení záruku za akosť za kvalitu vyhrievacích telies Rotheigner.

Záručná doba je 10 rokov na tesnosť a povrchovú úpravu radiátorov.

Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

Záruka sa vzťahuje výlučne na výrobné a materiálové vady vyhrievacích telies v čase dodávky. Táto záruka platí iba pri použití výrobku na území členských štátov EÚ a vo Švajčiarsku.

Záruka sa nevzťahuje na vady, vzniknuté následkom:

  • používania vyhrievacieho telesa Rotheigner mimo teplovodného zariadenia, neustále naplneného vodou, pri ktorom sa dodržiavajú prevádzkové podmienky (max. prevádzkový tlak 10 bar a prevádzková teplota max. 110°C)
  • nesprávnej montáže (napr. neodborným personálom)
  • nedodržania návodu na montáž a obsluhu ako aj typového schválenia
  • poškodenia pri preprave, skladovaní alebo pri montáži
  • nevykonania predpísanej ročnej kontroly a údržby

Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenia amortizovaných dielov, ktoré sú spôsobené normálnym opotrebením. Záruka tiež nezahŕňa nárok na sprievodné škody ani na prípadné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky pokazený výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide o prípad na ktorý sa vzťahuje záruka, poskytovateľ záruky opraví výrobok na svoje náklady alebo ho na svoje náklady vymení.

V prípade, ak sa výrobok v momente uplatnenia záruky už nedodáva, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť výrobok za iný podobný výrobok. Vymenený výrobok alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Plnenia zo záruky (oprava alebo výmena) záručnú dobu nepredlžujú. Plnením zo záruky nevzniká nová záruka. Ak sa nárok na záruku po preverení ukáže ako zjavne neoprávnený, poskytovateľ záruky je oprávnený vyúčtovať vzniknuté náklady predkladateľovi nárokov.

V prípade uplatňovania záruky sa, prosím, obráťte na najbližšiu predajňu HORNBACH.

Ich zoznam je uvedený na stránke www.hornbach.sk. Alebo sa prostredníctvom nasledovnej mailovej adresy skontaktujte s poskytovateľom záruky, aby ste s ním dohodli zaslanie, vyzdvihnutie alebo posúdenie chybného výrobku: servis@hornbach.sk. Záruka môže byť uplatnená iba po predložení originálneho pokladničného dokladu alebo originálnej faktúry.

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za chyby podľa príslušných právnych predpisov nie sú touto zárukou nijako obmedzené.