Záruka za akosť

Tento výrobok značky SKANDOR bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality.

Spoločnosť HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava (ďalej len poskytovateľ záruky), poskytuje podľa nižšie uvedených ustanovení záruku za akosť na kvalitu parketových podláh
značky SKANDOR.

Záručná doba na

 • parketové podlahy do hrúbky 11,99 mm
  predstavuje 15 rokov v obytných priestoroch a 7 rokov na využitie v oblastiach, ktoré sú určené na verejné a komerčné využitie.
 • parketové podlahy s hrúbkou od 12 mm
  je záruka 30 rokov v obytných priestoroch a 15 rokov na využitie v oblastiach, ktoré sú určené na verejné a komerčné využitie.

Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

Záruka platí výhradne v ohľade na odolnosť proti odretiu úžitkovej vrstvy parketovej podlahy pri bežnom používaní v súlade s účelom použitia a konštrukčnú odolnosť jednotlivých súčastí.

Táto záruka platí iba pri použití výrobku na území členských štátov EÚ a vo Švajčiarsku.

Záruka sa nevzťahuje na vady, vzniknuté následkom:

 • mimoriadneho chemického alebo mechanického zaťaženia,
 • neodbornej manipulácie alebo neodborného používania,
 • neodborného alebo nedostatočného čistenia/starostlivosti,
 • násilného alebo zámerného poškodenia
 • chybným položením (pokládka musí byť realizovaná podľa návodu na položenie Skandor a všeobecných pravidiel techniky)
 • poškodenia v dôsledku pôsobenia vlhkosti

Záruka sa ďalej nevzťahuje na

 • prejavy odretia na hranách dosiek, ktoré vznikli na základe bežného opotrebenia.
 • vytváranie škár v podlahe

Záruka tiež nezahŕňa nárok na sprievodné škody ani na prípadné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky poškodený výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide o prípad, na ktorý sa vzťahuje záruka, poskytovateľ záruky výrobok na svoje náklady opraví alebo ho vymení.

V prípade, ak sa výrobok v momente uplatnenia záruky už nedodáva, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť výrobok za iný podobný výrobok. Vymenený výrobok alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Výmena nezahŕňa náklady na demontáž a montáž podlahovej krytiny.

Plnenia zo záruky (oprava alebo výmena) záručnú dobu nepredlžujú. Plnením zo záruky nevzniká nová záruka.

V prípade uplatňovania záruky sa, prosím, obráťte na najbližšiu predajňu HORNBACH. Ich zoznam je uvedený na stránke www.hornbach.com.

Alebo sa prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy skontaktujte s poskytovateľom záruky, aby ste si s ním dohodli ohodnotenie chybného výrobku: onlineshop@hornbach.sk.

Záruka môže byť uplatnená iba po predložení originálneho pokladničného dokladu alebo originálnej faktúry.

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za vady výrobku a zo zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom nie sú touto zárukou dotknuté.