Záruka za akosť

Tento výrobok značky SKANDOR bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality.

Spoločnosť HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava (ďalej len poskytovateľ záruky), poskytuje podľa nižšie uvedených ustanovení záruku za akosť na kvalitu laminátových podláh značky SKANDOR.

1. Záručná doba

Záručná doba na

 • laminátové podlahy s preukázanou úžitkovou triedou 31 podľa EN 685
  predstavuje 15 rokov v obytných priestoroch a 7 rokov na využitie v oblastiach, ktoré sú určené na verejné a komerčné využitie.
 • laminátové podlahy od preukázanej úžitkovej triedy 32 podľa EN 685
  je záruka 30 rokov v obytných priestoroch a 15 rokov na využitie v oblastiach, ktoré sú určené na verejné a komerčné využitie.

Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

2. Rozsah záruky

Záruka sa vzťahuje výlučne na

 • odolnosť proti opotrebovaniu trením
  Nárok na záruku je možné uplatniť vtedy, ak dôjde k úplnému odstráneniu vrstvy dekoru vo veľkosti jedného centimetra štvorcového.
 • odolnosť proti škvrnám
  Odolnosť proti škvrnám je zaručená iba pri kontakte s nasledujúcimi látkami: acetón, krém na ruky, alkoholické nápoje, prírodné ovocné a zeleninové nápoje, tuky, káva, kokakola a kolové nápoje, lak na nechty a porovnateľné látky.
 • a svetlostálosť
  Stálosť na svetle je zaručená v súlade s požiadavkami podľa EN 13329.

Táto záruka platí iba pri použití výrobku na území členských štátov EÚ a vo Švajčiarsku.Záruka sa nevzťahuje na vady, vzniknuté následkom:

 • mimoriadneho chemického alebo mechanického zaťaženia,
 • neodbornej manipulácie alebo neodborného používania,
 • neodborného alebo nedostatočného čistenia/starostlivosti
 • násilného alebo zámerného poškodenia
 • chybným položením (pokládka musí byť realizovaná podľa návodu na položenie Skandor a všeobecných pravidiel techniky)

Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenia amortizovaných (spotrebných) dielov, napr. odretie na hranách, ktoré sú spôsobené normálnym opotrebením. Záruka tiež nezahŕňa nárok na sprievodné škody ani na prípadné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

3. Plnenia zo záruky

Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky pokazený výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide o prípad, na ktorý sa vzťahuje záruka, poskytovateľ záruky výrobok na svoje náklady opraví alebo ho vymení.

V prípade, ak sa výrobok v momente uplatnenia záruky už nedodáva, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť výrobok za iný podobný výrobok. Vymenený výrobok alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Výmena nezahŕňa náklady na demontáž a montáž podlahovej krytiny.

Plnenia zo záruky (oprava alebo výmena) záručnú dobu nepredlžujú. Plnením zo záruky nevzniká nová záruka.

4. Uplatnenie záruky

V prípade uplatňovania záruky sa, prosím, obráťte na najbližšiu predajňu HORNBACH. Ich zoznam je uvedený na stránke www.hornbach.com.

Alebo sa prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy skontaktujte s poskytovateľom záruky, aby ste si s ním dohodli ohodnotenie chybného výrobku: onlineshop@hornbach.sk.

Záruka môže byť uplatnená iba po predložení originálneho pokladničného dokladu alebo originálnej faktúry.

5. Zákonné práva

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za chyby podľa príslušných právnych predpisov nie sú touto zárukou nijako obmedzené.