Záruka za kvalitu

Výrobky značky SOLUNA pre interiér a vonkajšiu oblasť boli vyrobené pomocou tých najmodernejších metód a podliehajú stálej prísnej kontrole kvality. HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim (ďalej poskytovateľ záruky) poskytuje na základe nasledujúcich ustanovení záruku na kvalitu interiérových výrobkov protislnečnej ochrany značky SOLUNA.

1. Záručná doba

Záručná doba je 8 rokov.

Záručná doba začína plynúť od dátumu zakúpenia. Uschovajte si ako platný doklad o nákupe originál pokladničného bloku alebo faktúry.

2. Rozsah záruky

Záruka sa vzťahuje výhradne na výrobné a materiálové chyby mechanických konštrukčných prvkov na otváranie, zatváranie a otáčanie (mechanická životnosť systému navíjania/kladkového pohonu). Záruka platí iba pri použití výrobku na súkromné účely.

Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli:

  • nesprávnou montážou,
  • neodborným zaobchádzaním alebo použitím,
  • neodborným alebo nedostatočným čistením,
  • použitím násilia alebo zámerným poškodením.

Záruka sa nevzťahuje na sprievodné ani následné poškodenia ani na možné náklady na montáž či demontáž v záručnom prípade.

3. Záručné plnenie

Po záručnú dobu preskúma poskytovateľ záruky chybný výrobok, aby sa zistilo, či ide o záručný prípad. Ak o záručný prípad ide, potom poskytovateľ záruky na svoje vlastné náklady výrobok opraví alebo vymení. Pokiaľ výrobok v čase záručného prípadu sa už nedá dodať, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť výrobok za podobný produkt. Vymenený výrobok alebo časti tohto výrobku prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Záručné plnenie (oprava alebo výmena) nepredlžuje záručnú dobu. Vykonaním záručného plnenia nevzniká nová záruka.

4. Uplatnenie záruky

V prípade uplatnenia záruky, sa prosím, obráťte na vašu najbližšiu predajňu HORNBACH.

Alebo kontaktujte poskytovateľa záruky na nasledujúcej e-mailovej adrese s vašimi požiadavkami ohľadom zaslania, vyzdvihnutia či odborného posúdenia chybného tovaru: onlineshop@hornbach.sk alebo využijte náš Kontaktný formulár.

Záruku je možné uplatniť iba na základe predloženia originálu pokladničného dokladu alebo originálu faktúry.

5. Zákonné práva

Vaše zákonné práva zo záruky ani ručenie za výrobok nie sú zárukou nijako obmedzené.