Záruka za akosť

Tento výrobok značky veporit bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality.

Spoločnosť HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava poskytuje podľa nižšie uvedených ustanovení záruku za akosť na kvalitu a záruku na dokúpenie rýchlo opotrebiteľných dielov predstenových prvkov značky veporit.

Záručná doba predstavuje 30 rokov. Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

a. záruka kvality

Záruka kvality sa vzťahuje výlučne na výrobné a materiálové chyby rámov a nádrží predstenových prvkov v čase dodania. Táto záruka platí pri používaní výrobku v Európskej únii a vo Švajčiarsku.

Záruka sa nevzťahuje na vady, vzniknuté následkom:

  • nesprávnej montáže alebo zapojenia
  • neodbornej manipulácie alebo neodborného používania
  • násilného alebo zámerného poškodenia
  • poškodenia pri preprave, skladovaní alebo pri montáži

Záruka kvality sa ďalej nevzťahuje na poškodenia amortizovaných dielov, ktoré sú spôsobené bežným opotrebením. Záruka tiež nezahŕňa nárok na sprievodné škody ani na prípadné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

b. záruka na dokupovanie náhradných dielov

Poskytovateľ záruky ručí za to, že zákazník, ktorý si kúpi predstenové prvky značky veporit, si môže u poskytovateľa záruky v časovom úseku 30 rokov od zakúpenia príslušného predstenového prvku dokúpiť kompatibilné, resp. vhodné náhradné diele pre rýchlo opotrebovateľné súčasti predstenových prvkov.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na pôvodné či následné poškodenie či možné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

a. záruka kvality

Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky pokazený výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide o prípad na ktorý sa vzťahuje záruka, poskytovateľ záruky opraví výrobok na svoje náklady alebo ho na svoje náklady vymení. V prípade, ak sa výrobok v momente uplatnenia záruky už nedodáva, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť výrobok za iný podobný výrobok. Vymenený výrobok alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Záručné plnenie nepredlžuje dobu záruky kvality. Plnením zo záruky nevzniká nová záruka. Ak sa nárok na záruku po preverení ukáže ako zjavne neoprávnený, poskytovateľ záruky je oprávnený vyúčtovať vzniknuté náklady predkladateľovi nárokov.

b. záruka na dokupovanie náhradných dielov

Po dobu trvania záručnej doby bude mať poskytovateľ záruky kompatibilné, resp. vhodné náhradné diely na predaj za príslušnú trhovú cenu. Ak v čase záručného prípadu nie je možné náhradný diel dodať, je poskytovateľ záruky oprávnený ponúknuť rovnocenný náhradný diel na zakúpenie za príslušnú trhovú cenu.

Uplatnenie záruky na dokupovanie náhradných dielov nepredlžuje dobu trvania záruky. Uplatnením záruky ani nevzniká nárok na novú záručnú lehotu.

V prípade uplatňovania záruky sa, prosím, obráťte na najbližšiu predajňu HORNBACH. Ich zoznam je uvedený na stránke www.hornbach.sk. Predpokladom na uplatnenie záruky je predloženie dokladu s dátumom nákupu a dodania.

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za chyby podľa príslušných právnych predpisov nie sú touto zárukou nijako obmedzené.