Návod

Ako postaviť prístrešok na auto

Doba čítania: 4 min.
Ako postaviť prístrešok na auto

Aj vaše auto si zaslúži strechu nad hlavou! Vyberte si ideálny prístrešok na auto, pripravte si náradie a my vám poradíme ako na to. S nami to zvládnete!

Na tento projekt budete potrebovať

Krok za krokom

Ako postaviť prístrešok na auto

01

Stavba voľne stojaceho prístrešku začína zasadením H stĺpovitej kotvy. Rozostupy sa riadia podľa parametrov príslušného prístrešku na auto. Pre presné vyrovnanie stĺpovitej kotvy sa napnú šnúry oboma smermi a podľa návodu na stavbu prístrešku sa do všetkých smerov vyrovnajú.
Na príslušných miestach možno vybrať súčasnú dlažbu a vyhĺbiť otvory pre základ do hĺbky 80 cm. Stĺpovité kotvy zaveste do vyhĺbených otvorov.
Pomocou podloženej latky možno kotvu vždy upevniť do správnej výšky. Upevňovacie otvory sa potom vylejú betónom a ešte raz sa skontroluje správne usadenie kotiev.

Ako postaviť prístrešok na auto
Ako postaviť prístrešok na auto
02

Stĺpiky sa teraz umiestnia podľa návodu na stavbu do stĺpových kotiev a upevnia sa pomocou skrutkových svoriek. Priskrutkovanie sa vykoná až neskôr. Pod stĺpiky položte vždy po jednej drevenej doske. Pomocou vodováhy skontrolujte kolmé vyrovnanie stĺpikov.

Ako postaviť prístrešok na auto
Ako postaviť prístrešok na auto
03

Pomocou napnutej murárskej šnúry a šnúrovej vodováhy sa stĺpiky označia hore na rovnakú výšku. To je nutné hlavne v tom prípade, keď má stavebná plocha sklon. Ak je stĺpiky potrebné skrátiť, vykoná sa to na spodnom konci príslušného stĺpika a stĺpik sa potom znova zasadí do stĺpovej kotvy a upevní sa pomocou skrutkovej svorky.

Ako postaviť prístrešok na auto
Ako postaviť prístrešok na auto
04

Až budú všetky stĺpiky správne usadené, je možné namontovať výstužné pásky na súčasné čapové spoje.

Ako postaviť prístrešok na auto
Ako postaviť prístrešok na auto
05

Na stĺpiky sa teraz položia väznice a pripevnia sa na čapové spoje. Dlhé väznice sa bežne skladajú z niekoľkých čiastkových úsekov. Tie sa potom spoja našikmo (schodovito odstupňované ukončenie). Väznice sa priskrutkujú zhora.

Ako postaviť prístrešok na auto
Ako postaviť prístrešok na auto
06

Po namontovaní väzníc sa stĺpiky priskrutkujú dole ku stĺpovitým kotvám. Potom sa odstránia skrutkové svorky.

Ako postaviť prístrešok na auto
Ako postaviť prístrešok na auto
07

Na väznice sa položia krokvy a priskrutkujú sa. Vždy sa namontujú 2 krokvy s odstupom. Rozmery uvedené v montážnej sade je nutné dodržať, aby následne namontované konstrukčné diely sedeli.

Ako postaviť prístrešok na auto
Ako postaviť prístrešok na auto
08

Doprostred sa vždy medzi dve krokvy namontujú strešné väzníky. Tie neskôr ponesú vrcholovú väznicu. Strešné väzníky sa najprv upevnia pomocou jednej skrutkovej svorky a potom priskrutkujú závitovou tyčou.

Ako postaviť prístrešok na auto
Ako postaviť prístrešok na auto
09

Taktiež u vrcholovej väznice sa skladajú dlhšie rozmery z niekoľkých úsekov. Spojenie sa aj tu vykonáva pomocou šikmého spoja.

Ako postaviť prístrešok na auto
Ako postaviť prístrešok na auto
10

A teraz sa pripravia strešné krokvy na montáž. Pre odvod vody zo strechy je nutné vyfrézovať upevnenie pre žľabové háky. Za týmto účelom si najprv vyznačte požadované priehlbiny a potom ich vyfrézujte pomocou hornej frézky.

Ako postaviť prístrešok na auto
Ako postaviť prístrešok na auto
11

Priskrutkujte strešné krokvy hore aj dole.

Ako postaviť prístrešok na auto
Ako postaviť prístrešok na auto
12

Na druhej strane urobte to isté. Pod krokvy teraz upevnite vzpery.

Ako postaviť prístrešok na auto
Ako postaviť prístrešok na auto
13

Na priskrutkované strešné krokvy je teraz možné namontovať žľabové háky. Kedže strešný odkvap musí mať neskôr sklon vo smere spádovej rúrky, vyrovnajú sa žľabové háky so sklonom pozdĺž napnutej murárskej šnúry.

Ako postaviť prístrešok na auto
Ako postaviť prístrešok na auto
14

Strešné zakrytie pozostáva z jednej vrstvy šalovacích dosiek a bitúmenových tašiek. Šalovacie dosky sa priskrutkujú na strešnú krokvu.

Ako postaviť prístrešok na auto
Ako postaviť prístrešok na auto
15

Po dokončení šalovania sa do zákrytu so šalovacími doskami priskrutkujú na obidve strany štítu drevené hranoly.

Ako postaviť prístrešok na auto
Ako postaviť prístrešok na auto
16

Bitúmenové tašky sa pribijú klincami podľa pokynov od výrobcu. Pribitie sa vykoná na vyznačených miestach na taškách. Po dokončení oboch strán strechy prídu na rad ešte tašky na štít. Tie možno prirezať zo zostávajúcich bitúmenových tašiek.

Ako postaviť prístrešok na auto
Ako postaviť prístrešok na auto
17

Na štíty sa namontujú zásteny. Priskrutkovanie zástien sa vykonáva za drevené hranoly pod šalovacími doskami.

Ako postaviť prístrešok na auto
Ako postaviť prístrešok na auto
18

Teraz je možné odvod vody zo strechy dokončiť.

Ako postaviť prístrešok na auto
Ako postaviť prístrešok na auto
19

Pri neošetrenom dreve je ešte nutné naniesť farbu na ochranu dreva. Prvý náter je možné vykonať ešte pred stavbou prístreška.

Ako postaviť prístrešok na auto
Ako postaviť prístrešok na auto